O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 01 - Motywacje i wartości w proc ...


Okładka nr. 1 ZFD

Zeszyty Formacji Duchowej nr 1


 Motywacje i wartości
w procesie rozeznawania
i rozwoju powołania

 

SPIS TREŚCI
Ks. Krzysztof Wons SDS - Słowo wstępne
Ks. rektor Albert Poloczek SDS - Otwarcie sesji duchowości
Wiesława Stefan - Wychowanie do motywacji i wartości w środowisku rodzinnym
Ks. Kazimierz Trojan SJ - Sposoby przeżywania wartości na drodze powołania. Dojrzewanie postaw
Ks. Kazimierz Trojan SJ - Wychowanie do motywacji i wartości w środowisku seminaryjnym
Ks. Józef Augustyn SJ - Etapy w rozeznawaniu i rozwoju powołania

SŁOWO WSTĘPNE
W adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Jan Paweł II mówi: „żeby posługa kapłańska była po ludzku jak najbardziej wiarygodna i łatwa do przyjęcia, kapłan winien kształtować swą ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Chrystusem” (n. 43). Jeśli chce służyć innym zgodnie z wolą Zbawiciela powinien najpierw w odniesieniu do siebie rozeznać „co kryje się w człowieku”. Innymi słowy powinien być świadomy motywacji i wartości, którymi rzeczywiście się kieruje w pójściu za Chrystusem. Człowiek bowiem pomimo swej radykalnej pozytywności, od najwcześniejszych lat życia doświadcza zranień, które sprawiają, że w swoim postępowaniu nie zawsze kieruje się czystymi motywami i chce wartości dla nich samych. Podejmowana w prawdzie refleksja nad sobą samym jest pierwszym krokiem do oczyszczania i dojrzewania postaw w realizacji życiowego powołania.

W dniach 1 - 3 grudnia 1995 roku odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie sesja duchowości, poświęcona zagadnieniu: Motywacje i wartości w procesie rozeznawania i rozwoju powołania. Prowadzącymi spotkanie byli: Wiesława Stefan, pedagog z Wrocławia, ks. Kazimierz Trojan SJ - z Domu Rekolekcyjnego Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach oraz ks. Józef Augustyn SJ z „Centrum Duchowości” Jezuitów w Częstochowie. W sesji uczestniczyli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, bracia junioranci oraz wychowawcy odpowiedzialni za formację w polskich prowincjach salwatorianów i salwatorianek.

Wiesława Stefan przedstawiła zagadnienie: Wychowanie do motywacji i wartości w środowisku rodzinnym. Przypomniała prawdę, że człowiek znajduje pełnię swego rozwoju w rodzinie. W rodzinie dziecko kształtuje obraz siebie samego. Nierzadko obraz ten motywuje jego czyny i wpływa na wybór wartości w życiu, na sposób odnoszenia się do siebie, do Boga i do innych.
Ks. Kazimierz Trojan SJ poruszył dwa zagadnienia: Sposoby  przeżywania wartości na drodze powołania. Dojrzewanie postaw, oraz: Wychowanie do motywacji i wartości w środowisku seminaryjnym. Zwrócił uwagę na to, że w wychowaniu do dojrzałych motywacji i wartości ważnym jest prawdziwe i pełne spojrzenie na całego człowieka. Nie można zapominać, że, z jednej strony człowiek jest ziarnem dobra, z drugiej zaś istotą poranioną przez grzech pierworodny. To sprawia, że nieraz kieruje się dobrem pozornym, za którym kryje się zaspokajanie własnych, egocentrycznych pragnień. Osobista modlitwa, głębsza praca nad sobą, życie we wspólnocie i kierownictwo duchowe pomagają oczyszczać motywacje i żyć wartościami dla nich samych.
Ks. Józef Augustyn SJ podjął temat: Etapy w rozeznawaniu i rozwoju powołania. Zwrócił uwagę na to, że celem formacji powołania jest takie wychowanie powołanego, żeby nade wszystko był świadkiem głoszonej prawdy. Aby stać się świadkiem, trzeba być świadomym siebie samego. Oznacza to dojrzewanie do wolności emocjonalnej, do głębokiego zrozumienia głoszonej prawdy oraz do osobistego doświadczenia Boga.
Czas wykładów, wspólnych dyskusji i indywidualnych spotkań z prowadzącymi sesję był połączony z osobistą medytacją i wspólną Eucharystią.

W niniejszym numerze specjalnym naszego biuletynu seminaryjnego zamieszczamy pełne teksty wykładów wraz z otwierającym spotkanie słowem ks. rektora Alberta Poloczka SDS. W ten sposób spełniamy życzenie wielu uczestników, którzy prosili o edycję materiałów sesji jako pomocy w dalszej, pogłębionej refleksji nad omawianymi zagadnieniami.

Wyrażam wdzięczność autorom wykładów za zgodę na opublikowanie ich tekstów. Dziękuję także wszytkim Współbraciom ze wspólnoty w Bagnie, którzy pomagali w zorganizowaniu sesji oraz pracowali nad przygotowniem materiałów do druku.

Bagno, w Święto Narodzenia Pańskiego 1995 roku
ks. Krzysztof Wons SDS

------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30 - 364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397 w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00
fax (0-12) 254 6060, tel. kom. 694 448170
e-mail:
zeszyty@salwatorianie.pl

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl