O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 02 - Dojrzewanie do życia we wsp ...


Okładka nr. 2 ZFD

Zeszyty Formacji Dcuhowej nr 2
Dojrzewanie do życia we wspólnocie

NUMER WZNOWIONY

Spis treści
Ks. Józef Pyrek - od redakcji
Z konferencji ascetycznej O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana zaniast wstępu
O. Ludwik Mycielski OSB - Budowanie komunii we wspólnocie
Ks. André Roberti SJ - Modlitwa w życiu wspólnoty
Ks. Bogdan Giemza SDS - Ku Kościołowi rozumianemu jako wspólnota wspólnot
O. Jacek Salij OP - Dlaczego kocham Kościół?
Ks. Józef Augustyn SJ - Formacja do kapłaństwa we wspólnocie seminaryjnej
Ks. Krzysztof Wons SDS - Dla kogo jestem bliźnim?

Od redakcji
Przeżywane przez nas czasy otwierają przed każdym chrześcijaninem i przed każdą wspólnotą kościelną rozległe pole działania, to znaczy czynienia dobra wedle wskazań naszego Mistrza i Zbawiciela, ale czasy te niosą zarazem niektóre dawne, bo od dawna życiu chrześcijan towarzyszące, oraz zupełnie nowe zagrożenia. Budowanie jedności Kościoła powszechnego i budowanie jedności każdej wspólnoty kościelnej, która jest cząstką Kościoła, wciąż pozostaje zadaniem szczególnie ważnym i pilnym, jeśli ma on rzeczywiście wypełnić zleconą mu przez Chrystusa misję dla dobra ludzi żyjących pośród wielu pogmatwań ideologicznych, społecznych i politycznych współczesnego świata.
Wizja chrześcijańska wspólnoty ludzkiej ma swoje źródło w Ewangelii i misji zbawczej Chrystusa. Misja ta jest główną treścią Ewangelii, ogniskując się w głoszonym przez Niego i wprowadzanym w życie świata Królestwie Bożym. To On sam powołał do życia we wspólnocie apostolskiej ludzi, którzy towarzysząc Mu „nauczyli się żyć dla Ojca i dla misji, jaką od Niego otrzymali (por. Mk 3, 13 - 15). Utworzył w ten sposób nową rodzinę, do której w następnych wiekach mieli należeć wszyscy ludzie pragnący ‘pełnić wolę Bożą’ (por. Mk 3, 32 - 35). Po Wniebowstąpieniu dar Ducha Świętego sprawił, że wokół Apostołów powstała braterska wspólnota, zjednoczona w wielbieniu Boga i w rzeczywistym doświadczeniu komunii (por. Dz 2, 42 - 47; 4, 32 - 35)” [Adhortacja apostolska „Vita consecrata”, nr 41. Następnie stosuję skrót: VC]. Jan Paweł II określając dokładniej charakter tej komunii stwierdza: „W rzeczywistości bowiem Kościół jest w swej istocie tajemnicą komunii, ‘ludem zgromadzonym przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego’ [Św. Cyprian] Życie braterskie ma odzwierciedlać głębię i bogactwo tej tajemnicy, tworząc ludzką przestrzeń zamieszkałą przez Trójcę Przenajświętszą, która w ten sposób rozlewa w historii dary komunii, właściwe dla Trzech Osób. W życiu Kościoła wiele jest dziedzin i form, w których wyraża się ta braterska komunia” [Tamże VC 41].
Rolę szczególną w Kościele pełnią wspólnoty osób Bogu konsekrowanych, od nich bowiem oczekuje się, żeby były „prawdziwymi mistrzami komunii i by żyły jej duchowością jako ‘świadkowie i twórcy owej `wizji komunii`, która zgodnie z zamysłem Bożym stanowi zwieńczenie historii człowieka’ [Dokument Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich z dnia 12 sierpnia 1980 r.]. Zmysł kościelnej komunii, rozwijając się w duchowość komunii, kształtuje sposób myślenia, mówienia i działania, który sprawia, że Kościół rozrasta się w głąb i wszerz. Życie w komunii staję się bowiem ‘znakiem dla świata i przyciągającą siłą, która prowadzi do wiary w Chrystusa. (…) W ten sposób owa komunia otwiera się na dzieło misyjne, więcej, sama staje się misją’; można wręcz powiedzieć, że ‘komunia rodzi komunię i w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej’” [Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, 31 - 32] (VC 46).
Skomplikowana sytuacja współczesnego świata stwarza ogromne trudności dla zaistnienia trwałej świadomości wszystkich ludzi, że jesteśmy jedną rodziną ludzką, że powinniśmy być dla siebie na co dzień miłującymi się braćmi i siostrami. Dostrzegając tragiczne skutki podziałów i folgowania namiętnościami ludzkimi, Ojciec Święty mówi: „Kościół powierza wspólnotom życia konsekrowanego szczególną troskę o wzrost duchowości komunii przede wszystkim wewnątrz nich samych, a następnie w łonie kościelnej wspólnoty i poza jej obrębem: mają ją szerzyć, nawiązując lub podejmując wciąż na nowo dialog miłości ze światem, zwłaszcza tam, gdzie toczą się dziś konflikty etniczne lub szaleje śmiercionośna przemoc. Żyjąc w różnych społeczeństwach naszej planety - społeczeństwach targanych często przez sprzeczne namiętności i interesy, spragnionych jedności, ale nie wiedzących, jaką wybrać drogę - wspólnoty życia konsekrowanego, w których spotykają się jako bracia i siostry ludzie różnego wieku, języków i kultur, stają się znakiem zawsze możliwego dialogu oraz komunii zdolnej połączyć w harmonijną całość wszelkie odmienności” (VC 51). Słowa te pozwalają nam dostrzec wyraźniej wymiar apostolski życia we wspólnocie osób Bogu konsekrowanych i jego zasięg globalny.
Niniejszy drugi zeszyt z serii „Zeszytów Formacji Duchowej” - podobnie jak pierwszy i planowane dalsze - stara się wyjść naprzeciw potrzebie ustawicznego badania istotnych zagadnień wychowawczych w możliwie rozległym kontekście sytuacyjnym współczesnego Kościoła, aby można było zapewnić w wielorakich środowiskach życia chrześcijańskiego taką praktykę wychowawczą, która pozwoli osiągnąć w procesie wychowania i samowychowania oczekiwane i trwałe owoce życia duchowego. Spodziewamy się, że lektura zawartych w niniejszym zeszycie materiałów ułatwi podejmowanie decyzji w wielu konkretnych sprawach wychowawczych i zachęci do wysiłku w tworzeniu atmosfery i warunków sprzyjających doskonałej komunii w życiu całego Kościoła, w życiu poszczególnych wspólnot kościelnych i innych wspólnot, które uznają Chrystus za swojego Mistrza i Zbawiciela.

Ks. Józef Pyrek SDS

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30 - 364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397 w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00
fax (0-12) 254 6060, tel. kom. 694 448170
e-mail: zeszyty@salwatorianie.pl

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl