O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 06 - Wychowanie do rozeznania du ...


Okładka nr. 6 ZFD

Zeszyty Formacji Duchowej nr 6
Wychowanie do rozeznania duchowego

NUMER WZNOWIONY

Od Redakcji
ks. Krzysztof Wons SDS

Poszukiwania:
Wiesława Stefan - Formacja do duchowej wrażliwości
Ks. Mirosław Cholewa - "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5,1). Formacja do wolności »od« i »do«
O. Józef Kozłowski SJ - Formacja do odważnej decyzji
O. Józef Augustyn - Integralne rozeznawanie powołania
Ks. Krzysztof Wons SDS - Doświadczenie własnej grzeszności i Miłosierdzia Bożego fundamentem rozeznania i rozwoju powołania do kapłaństwa

Szkoła modlitwy:
O. Jacek Bolewski SJ „Dopełnienie w tajemnicy Ojca”
Ks. Grzegorz Pomorski SDS „Odpowiedzieć na Boże wezwania”

Świadectwa:
Edyta Tryuk, Aneta i Piotr Zubrzyccy, S. Grażyna Matczak RM

Od redakcji
Rok 1998 jest drugim rokiem fazy przygotowawczej do Jubileuszu narodzin Zbawiciela. Jest rokiem poświęconym w sposób szczególny Duchowi Świętemu i Jego uświęcającej obecności wewnątrz Wspólnoty uczniów Chrystusa (TMA, 44). W Tertio millennio advenietne Jan Paweł II przypomniał najważniejsze prawdy o roli Ducha Świętego w naszym chrześcijańskim życiu. Duch Święty jest bezpośrednim źródłem wszelkiego obdarowania jakie pochodzi od Boga. Za Jego sprawą dokonała się tajemnica Wcielenia i za Jego sprawą nadal wypełnia się historia zbawienia pośród nas i w nas. On czyni żywym i skutecznym Objawienie w duszy każdego człowieka (TMA, 44). Dlatego, stwierdza papież, „do najważniejszych zadań związanych z przygotowaniem Jubileuszu należy ponowne odkrycie obecności i działania Ducha w Kościele zarówno na sposób sakramentalny poprzez Bierzmowanie, jak i za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzonych dla dobra Kościoła” (TMA, 45).

Rzeczywiście, człowiek współczesny pilnie potrzebuje świadków i przewodników życia duchowego, którzy będą uczyć rozeznawania obecności i mocy działającego w świecie Ducha. Chociaż bowiem Duch Boży działa z całą mocą i za Jego przyczyną nadal wypełnia się historia zbawienia każdego człowieka, to jednak wielu dziś żyje „tak jakby Boga nie było”, a poszukujący Boga, nierzadko gubią się na drogach synkretyzmu religijnego pozbawieni prawdziwych duchowych kierowników. Często sami dla siebie pozostają tajemnicą. Przeżywają wewnętrzne cierpienie i napięcie między tęskontą za dobrem rzeczywistym a złem, które kusi pozorami dobra i prowadzi do fałszywych wyborów. „Nie sposób przecież zaprzeczyć - zauważa papież - że wielu chrześcijan przechodzi w swoim życiu chwile niepewności, która obejmuje nie tylko życie moralne, ale także modlitwę a nawet samą teologalną pewność wiary” (TMA, 36). Powodem jest brak właściwego rozeznania duchowego. Ten brak, jak wiele razy potwierdziła historia, może stać się źródłem wielu cierpień i błędów przeradzając się nawet w przyzwolenie.

Brak właściwego rozeznania duchowego sprawia, że człowiek zamiast kroczyć drogami Ducha prawdy, jest wodzony przez własną niewiedzę, namiętność i zakusy Księcia Kłamstwa, błąkając się po bezdrożach prowadzących do wewnętrznego rozbicia, do pustki życiowej i do rozczarowania. Postawa ta wynika nierzadko z duchowej naiwności, która każe wierzyć jak ongiś wierzył J.P. Sartre, że „tym co wybieramy jest zawsze dobro”. Według tej zasady trzeba więc polegać wyłącznie na swoim instynkcie, kierować się tym co podpowiada „wnętrze” i ufać bezpośrednim spotnanicznym odczuciom. W rzeczywistości, tak pojęta spotnaniczność może okazać się z gruntu fałszywa i zamknąć drogę do właściwego rozeznania wyborów i życiowych decyzji. Właściwe rozeznanie może zostać stłumione pod naporem infantylnych odruchów i instynktów. 

Spontaniczność rozumiana jako pójcie za każdym ludzkim odruchem zabija w człowieku najważniejsze dla rozeznawania, cechy: wrażliwość, wolność i zdolność dokonywania odpowiedzialnych życiowych wyborów. Ta ostatnia jest zawsze wynikiem dwóch pierwszych. Jeśli dzisiaj, jak powszechnie się mówi, wielu ludzi jest dzieckiem „kultury niezdecydowania” to dzieje się tak własnie dlatego, że rozszerza się kult fałszywej spontaniczności życia, która zabija w ludzkim sercu naturalną wrażliwość na prawdziwe dobro i wolność w opowiadaniu się za nim.

Rozeznanie duchowe jest podstawową zasadą życia duchowego. Uczy prawdziwej - chrześcijańskiej spontaniczności.  Polega na świadomym przeżywaniu natchnień Ducha Świętego, rozmiłowaniu się w Nim i poddaniu się Jego woli. Ważnym celem zatem będzie pomóc wierzącym odkryć Ducha jako Tego, który działa ożywczo we wnętrzu człowieka i sprawia, że w codziennym ludzkim doświadczeniu kiełkują ziarna dobra - ziarna ostatecznego zbawienia (TMA, 45).  Do przeprowadzenia tej „żywej katechezy o Duchu Świętym”, potrzeba dzisiaj wychowawców - świadków, którzy dzieląc się osobistym doświadczeniem „życia w Duchu”, będą innym pomagali rozbudzić i umocnić w sobie duchową wrażliwość, dar wewnętrzej wolności i zdolność dojrzałych decyzji.

Przekazujemy do rąk naszych Czytelników szósty numer „Zeszytów Formacji Duchowej”, który w całości poświęcony jest tematowi „Wychowanie do rozeznania duchowego”.  Zaproponowane w „Zeszytach” artykuły prezentują pewną dynamikę w rozwoju zagadnienia. Wskazują na najważnieszje momenty w procesie rozeznawania duchowego i kolejno je wyjaśniają: od wychowania do wrażliwości przez kształtowanie ludzkiej wolnośći „od” i „do”, aż do podejmowania dojrzałych decyzji. Artykuły są głównie owocem sesji formacyjnej jaka odbyła się w Wyższym Seminarium Salwatorianów w Bagnie, w dniach 20-23 listopada 1997 roku. Wyrażam wdzięczność ks. Rektorowi, Ojcowm duchownym oraz alumnom za zorganizowanie  sesji. Szczegolne wyrazy wdzięczności kieruję do prelegentów. Dziękuję im za poczynioną adaptację tekstów dla Czytelników „Zeszytów” a także za możliwość ich opublikowania.

ks. Krzysztof Wons SDS

-------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30 - 364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397 w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00
fax (0-12) 254 6060, tel. kom. 694 448170
e-mail: zeszyty@salwatorianie.pl

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl