O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

II Niedziela Wielkanocna, czyli Niedziela Miłosierdzia (rok C)
3 kwietnia 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego” (J 20, 19-31 - Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Uczniowie pełni obaw, lęku, strachu, trwogi trwają w Wieczerniku. Drzwi są zamknięte, może nawet solidnie zaryglowane, aby ewentualni prześladowcy nie mogli tak łatwo ich dopaść i zrobić im krzywdę. Ale zamiast prześladowców pojawił się Zmartwychwstały. Zajmuje miejsce na środku. On dalej pragnie być dla uczniów Osobą centralną, najważniejszą, pierwszoplanową. Staje w środku ich obaw i lęków, przynosząc dar pokoju, Bożego pokoju.

Moje obawy, lęki dnia dzisiejszego? Czy przynoszę je Jezusowi? Czy zamykając drzwi przed Jezusem, nie zamykam ich także przed moim bliźnim będącym w potrzebie? Czy Pan Jezus jest dla mnie Osobą najważniejszą, centralną? Czy nie zepchnąłem Go na margines moich życiowych zainteresowań i uwagi? Czy jestem człowiekiem Bożego pokoju?

Jezus pokazuje uczniom swoje rany i przebity bok. On nie jest zjawą czy przywidzeniem. On jest tym samym Jezusem, który umierał za nich na krzyżu. On się nie wstydzi tych ran. One nie zniknęły po Jego zmartwychwstaniu. On bowiem nie wstydzi się tych, za których i przez których cierpiał i umierał. Rany są dowodem, że dalej ich kocha. Ten widok napełnił uczniów radością.

Po jakich ranach można odnaleźć blizny na moim ciele? Czy choć jedna z nich jest owocem mojego zmagania czy wręcz walki o dobre Imię Pana Jezusa, o Jego sprawy? Czy nie noszę blizn po ranach, których się wstydzę? Czy Bożemu leczeniu poddaję rany, które dotykają mojej psychiki czy mojego ducha? Co robię, aby ran nie zadawać innym?

Pan jeszcze raz napełnia uczniów pokojem i przekazuje do kontynuacji misję, którą wcześniej otrzymał od Ojca. Aby była skuteczna, udziela im daru Ducha Świętego. Działanie w Duchu, w Jego mocy będzie gwarantem skuteczności misji uczniów. Ponieważ największym zagrożeniem dla człowieka jest grzech, dlatego uczniowie otrzymują także władzę ich odpuszczania, obdarzania ludzi Bożym miłosierdziem.

Czy pamiętam o misji, którą przekazał uczniom a więc i mi, Pan? Czy ją kontynuuję? Czy w swych działaniach współpracuję z Duchem Świętym? Czy działam w Jego mocy? Czy Jemu, Jego natchnieniom jestem posłuszny? Czy korzystam systematycznie z daru Bożego Miłosierdzia i innych do tego zachęcam, motywuję, namawiam?

Pomodlę się za Kościół święty w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszu Miłosierdzia o owocne wykorzystanie tego czasu Bożej łaski, o to, aby z dobrodziejstw tego czasu skorzystało jak najwięcej ludzkich serc, w tym oczywiście moje serce. W Tygodniu Miłosierdzia pomyślę o „ponad-planowych” uczynkach miłosierdzia, które mógłbym wykonać i tak ulżyć niedoli moich braci czy sióstr.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy...
(Ps 118, 22.24)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Szanowni Miłośnicy Bożego Słowa!

Niech także i Wasze serca pałają, kiedy Zmartwychwstały Pan wyjaśnia słowo!

Niech Wasze oczy rozpoznają Go w tych, dla których łamiecie chleb, aby się z nimi podzielić i w Eucharystii, kiedy osobiście przyjmujecie Go do swego serca!

Niech Zmartwychwstały Pan dokonuje w waszym życiu nie tylko tego, czego się spodziewacie, ale większe rzeczy niech uczyni!

Niech będzie z Wami, kiedy dzień chyli się ku wieczorowi i kiedy wstaje opromieniony blaskiem poranka, w środku dnia i nocy. Niech strzeże i wspomaga, pociesza i rozwesela, utula do snu i dodaje sił do owocnej pracy!

Niech pomaga Wam trwać na drodze wierności Jego życiodajnej Ewangelii!

z całego serca życzy
ks. Ryszard SDS

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

Od pierwszej Niedzieli Adwentu 2016, Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie razem ze Studiem Katolik planuje wydanie cyklu 10-minutowych filmów-komentarzy wprowadzających do czytania i rozważania w dynamice lectio divina niedzielnych Ewangelii z roku liturgicznego A. Wprowadzenia do Ewangelii wszystkich niedziel roku liturgicznego oparte będą na praktyce lectio divina.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl