O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

Wniebowstąpienie Pańskie (rok C)
VII Niedziela Wielkanocna
8 maja 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»” (Dz 1, 1-11 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Wpatrywać się w niebo, aby pamiętać, że Pan już raz przyszedł od Ojca, z nieba na ziemię i dokonał dzieła zbawienia. Pojednał człowieka z Bogiem. Zwyciężył złego i śmierć.

Wpatrywać się w niebo, aby pamiętać, czuwać, być przygotowanym na Jego powtórne przyjście, na spotkanie z Nim już nie przez zasłonę wiary, ale twarzą w twarz. Jego powrót u kresu czasów ma być miłym, a nie pełnym przerażenia zaskoczeniem.

Wpatrywać się w niebo, aby tam w ufnej, codziennej modlitwie szukać wsparcia dla siebie i innych do godnego życia na ziemi. Modlitwa bowiem otwiera niebo i porusza Boże serce.

Wpatrywać się w niebo, gdyż tam jest nasza ojczyzna, ta ostateczna, ta na zawsze. Tam jest dom Ojca, gdzie Pan zapewne już przygotował nam miejsce.

Wpatrywać się w niebo, ale nigdy nie zaniedbywać ziemi, pewnie i godnie stawiać na niej swe kroki. Owocnie, pracowicie spędzić czas swego pobytu na ziemskiej obczyźnie. Ziemskie obywatelstwo zobowiązuje a co dopiero to, które otrzymamy w niebie.

Wpatrywać się w niebo a jednocześnie w mocy Ducha Świętego dawać czytelne świadectwo o Jezusie i Jego Ewangelii tu na ziemi. Tyle jest bowiem serc, które czekają na Ewangelię i coraz więcej, którym o Ewangelii trzeba ciągle przypominać.

Wpatrywać się w niebo, to zrezygnować z pokusy zaglądania Panu Bogu w kalendarz, czy wyznaczania Mu spraw do wykonania i terminów, kiedy ma się to dokonać. To dotrzymywać, i to solidnie, terminów wykonania spraw, które On nam polecił czy wyznaczył.

Wpatrywać się w niebo, niekiedy może tylko tak dla relaksu, zadumy, w poszukiwaniu poetyckiego natchnienia, zwykłego gapiostwa, aby policzyć gwiazdy, śledzić przesuwające się chmury, pozazdrościć lecącym ptakom czy samolotom bliskości niebieskiego sklepienia, by z jeszcze z większym zapałem, chęcią wrócić do swych ziemskich zajęć.

Dziś nie tylko spojrzę w niebo, ale też się pomodlę, prosząc, abym był prawdziwym świadkiem Bożej sprawy tu, na ziemi. Ucieszę się, że dzięki Jezusowi mam już niejako podwójne obywatelstwo: ziemskie i niebiańskie.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią...
(Ps 47, 2-3)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

  

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl