O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XII Niedziela Zwykła (rok C)
19 czerwca 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają Mnie tłumy?" Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego". Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 18-24 - Ewangelia [wg lekcjonarza z 2015 r.]).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie... Nie tylko Mistrz potrzebuje klimatu odosobnienia, aby się pomodlić czy postawić ważne pytania swoim uczniom. Tego klimatu, tej przestrzeni potrzebują także Jego uczniowie, aby udzielić dobrej, trafnej odpowiedzi. Potrzebuję tego także i ja, potrzebuje moja modlitwa, moje przemyślenia, moje dobre decyzje czy też trafne, życiowe wybory. Zadbam o to, aby na samej potrzebie się nie skończyło.

Za kogo uważają Mnie tłumy? Opinia publiczna kapryśna, podatna na manipulacje. Jednego potrafi w krótkim czasie niejako zmieść z powierzchni ziemi, drugiego wywindować pod same chmury. Dla Jezusa była, jak wynika z treści Ewangelii, w sumie przychylna, pozytywna. A dla moich współczesnych, kim jest Jezus? Warto, abym wiedział, co nie oznacza, że muszę się z nią zgadzać.

Zapytał ich (go): A wy (ty) za kogo Mnie uważacie (uważasz)? Oni czuli, że to pytanie ich nie ominie, jak i odpowiedź na nie. Nie ominie także i mnie. To z tej odpowiedzi ma szansę narodzić się osobowa relacja z Panem, moja osobista relacja. Trudno budować relację z kimś, kogo się nie zna lub zna słabo. A ja, za kogo uważam Jezusa? Kim jest dla mnie?

Syn Człowieczy (...) będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie. To było zapewne dla Jezusa bardzo bolesne i przykre: odrzucenie przez autorytety ówczesnego świata władzy, kultu i nauki. Nie powinienem się dziwić, jeżeli także w moich czasach Pan Jezus jest odrzucany przez mi współczesne autorytety. Muszę tylko uważać, abym umiał rozeznać, że czymś innym jest, kiedy te autorytety z różnych powodów (lenistwo, brak kompetencji i inne) mnie odrzucają, co innego, kiedy odrzucają Jezusa obecnego we mnie.

A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Stracić życie z powodu Pana Jezusa nie oznacza od razu krwawego męczeństwa. Zbawiciel potrzebuje nie tylko męczenników krwi, ale także tzw. białych męczenników, męczenników, którzy w przeróżnych przestrzeniach życia spalają się dla Niego całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i całym umysłem i tak każdego dnia. Więc się spalam, tracę dla Jezusa. To, co zyskam, zachowam, nie podlega opodatkowaniu. Nikt też mi tego nie zabierze, ani nie ukradnie.

W modlitwie poproszę, abym się nie bał tracić dla Jezusa, dla Niego spalać i tym samym powiększać stan mojego konta w niebie.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca…
(Ps 71, 3-4)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Od łona matki Pan mym opiekunem !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2016

   

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl