O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

IV Niedziela Zwykła (rok A)
29 stycznia 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, 'w Panu się chlubił ten, kto się chlubi'” (1 Kor 1, 26-31 – drugie czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Apostoł Paweł uświadamia Koryntianom, że stosując ludzkie kryteria, ludzką ocenę, skład osobowy Korynckiej wspólnoty nie przedstawia się szczególnie interesująco czy atrakcyjnie. Niewielu się tam znajdzie mędrców, ludzi szlachetnie urodzonych czy mocnych duchem i ciałem. Więcej, zdecydowana większość to ludzie prości, wzgardzeni, z pospolitym rodowodem, po ludzku mało interesujący i atrakcyjni. Jednak kiedy spojrzymy na tę wspólnotę, wspólnotę z Koryntu z Bożej perspektywy, to okazuje się ona pełna dynamizmu i mocy, którą czerpie ze swego zakorzenienia w Jezusie Chrystusie. To On niesie jej odkupienie i uświęcenie. To dzięki Jezusowi buduje ona swoje działania przede wszystkim na Bożej a nie tylko ludzkiej mądrości. Także jej sprawiedliwość nie jest efektem jej ludzkich wysiłków, ale darem Bożym. Dopóki cała wspólnota i poszczególni jej członkowie chlubią się w Panu Jezusie, trzymają pychę na dystans skutecznie unikają chełpienia się wobec Pana Boga.

Czy zdaję sobie sprawę, że podobne kryteria, co do wspólnoty z Koryntu, odnoszą się do wspólnoty Kościoła tak powszechnego, jak i lokalnego, którego cząstką jestem i za którego rozwój jestem odpowiedzialny? Czy wiem, że o moim owocnym zakorzenieniu we wspólnocie Kościoła nie decyduje moje wykształcenie, zamożność czy siła, ale moja relacja z Panem? Czy ta relacja jest powodem mojej życiowej troski i chluby? Czy z niej czerpię moje uświęcenie, mądrość w podejmowaniu codziennych decyzji? Czy zdaję sobie sprawę, że moje ludzkie walory jak wykształcenie czy zamożność bez odniesienia do Pana Jezusa mogą mnie prowadzić do postawy chełpienia się wobec Boga i patrzenia z góry na moich braci i moje siostry, wraz z którymi tworzę wspólnotę, a którzy podobnych walorów nie posiadają lub posiadają w mniejszym stopniu? Czy mogę powiedzieć, że dzięki mojej modlitwie i zaangażowaniu wspólnota Kościoła powszechnego i lokalnego się rozwija ku chwale Pana i pożytkowi braci i sióstr?

Pomodlę się za wspólnotę Kościoła powszechnego i lokalnego, do którego należę, którą tworzę, o dar dynamicznego rozwoju, coraz mocniejszego zakorzenienia w Panu Jezusie.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych:
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów...
(Ps 146, 8-9)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

«Mamy więc swoistą trylogię, która zaprasza cię do spotkania ze słowem Bożym z niedzielnej czy też świątecznej liturgii. (…) Bohater tej trylogii - Jezus, ciągle żyje i daje swoje pełne mocy słowo. On liczy na Twoje otwarte serce, na Twoje codzienne i wytrwałe „tak” dla Bożego słowa. Niech to słowo – przyjęte przez Ciebie i przemodlone – głęboko zapadnie w Twoim sercu, abyś nawet wtedy, gdy upadniesz, jego mocą mógł powstać i kontynuować swoją wędrówkę do Ojcowskiego Domu. Życzę Ci nie tyle owocnej lektury, ile obfitych owoców z modlitwy Bożym słowem, owoców, których pozwolisz skosztować także Twoim braciom i siostrom w wierze».

 

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl