O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 28 - Duchowość i seksualność ...


Okładka nr. 28 ZFDZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

NR 28

Duchowość i seksualność

 NUMER WZNOWIONY

  

Spis treści

Poszukiwania w wierze:

Bogdan Giemza SDS, W sporze z duchem świata. Kościół o ludzkiej płciowości

Jan Paweł II, Ważność i godność aktu małżeńskiego. Cnota wstrzemięźliwości

Józef Augustyn SJ, Psychologiczno duchowe spojrzenie na integrację seksualną

Rocco Buttiglione, Znaczenie aktów seksualnych w obrębie języka ciała

Małgorzata Hudzik, Wpływ rodziców na przeżywanie seksualności u dzieci

Mirosława i Cezary Ritterowie, Znak miłości i życia

ks. Marek Dziewiecki, Kapłaństwo, miłość, seksualność

ks. Mirosław Nowosielski, Zranienia w sferze seksualnej. Jak pomagać w ich uzdrawianiu?

Bogusław Szpakowski SAC, Homoseksualizm. Pomoc ludzka i duchowa 

Modlitwa Słowem Bożym:

ks. Gianfranco Ravasi, Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Pieśń nad Pieśniami

Krzysztof Wons SDS, Poszukiwanie Umiłowanego na głębinach Słowa 

Rozmowy:

Rozmowa z o. Mieczysławem Kożuchem rozmawia Jan Folkert SDS

Rozmowa z ks. M. Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa 

Pytania – odpowiedzi:

Ks. Marek Dziewiecki 

Świadectw:

Henry Neuwen, Historia bólu i nadziei

Rozmowa małżonków (intymny cz@t przy wspólnej klawiaturze) 


Od Redakcji

Duchowość i seksualność wydają się być zagadnieniami bardzo odległymi od siebie. Musimy przyznać, że rzadko nam się zdarza uczestniczyć w rozmowach, w których poruszane są razem. Łączenie ich ze sobą może budzić u wielu zdziwienie i zażenowanie. Rozważanie seksualności w obrębie duchowości było i jest ciągle tematem tabu. Tymczasem nie tylko warto, ale należy mówić o nich we wzajemnym powiązaniu. Stanowią integralną całość w świecie ludzkich potrzeb i wartości, podobnie jak wszystko, co składa się na bogactwo ludzkiej istoty. Integracja osoby ludzkiej zakłada dialog i harmonię między wszystkimi jej poziomami, w tym także między sferą seksualną i duchową. Kwestionowanie tej prawdy oznaczałoby niezrozumienie człowieka w jego bogactwie cielesnym, psychicznym i duchowym. Przemilczanie ich jedności albo, co gorsza, purytańskie separowanie, prędzej czy później prowadzić będzie do swoistej „schizofrenii”, do wewnętrznego rozbicia osoby. Każda z tych dwóch sfer kryje w sobie ogromny dynamizm życia otrzymany od Stwórcy. Mają silny wpływ na rozwój ludzki. Pod jednym jednak warunkiem: że istnieje między nimi harmonia zamierzona przez Boga. Kiedy współbrzmią ze sobą stają się twórczym nurtem zmysłowej, psychicznej i duchowej energii. Kiedy wpadamy w pułapkę seksualizmu czy spirytualizmu, tracimy harmonię i witalność. Niezależnie od powołania, jakie realizujemy w życiu seksualność może mieć znaczny wpływ na rozwój naszej duchowości i odwrotnie: dojrzała duchowość może porządkować i wzmacniać dojrzałość naszej sfery seksualnej. Seksualność przeżywana w sposób moralnie uporządkowany, zgodny z osobistym powołaniem, może wpływać na jego rozwój i realizację. Dotyczy to zarówno osób żyjących małżeństwie, jak i w celibacie.

Seksualność podobnie jak duchowość jest dynamizmem rozprzestrzenionym i działającym w całej osobie ludzkiej. Przenika każdą zdolność i aktywność osobową; nadaje także niepowtarzalne cechy osobie, wyrażające się w jej przeżywaniu i działaniu. Człowiek cały jest istotą seksualną, chociaż sama seksualność nie jest jedyną wartością konstytutywną osoby ludzkiej. Myślenie, chcenie, wierzenie, obdarzanie miłością wyrażają się w sposób związany z osobistą seksualnością. I dlatego seksualność wpływa na rozwój i dojrzewanie osoby. Jednocześnie nieustający dynamizm związany z seksualnością człowieka, czyni go niezaspokojonym, ciągle skierowanym na dojrzewanie jeszcze głębsze, w poszukiwaniu doświadczenia, które pomoże mu wyrazić się i spełnić w sposób pełny, całkowity (T. Goffi). Dojrzale przeżywana seksualność prowadzi do odkrywania potrzeb o wiele głębszych – psycho-duchowych, które przekraczają to, co jedynie cielesno-zmysłowe. Jedni owo najgłębsze spełnianie się osoby odnajdują przez więź małżeńską w intymnej relacji psycho-duchowej i cielesnej z drugą osobą ludzką, inni przez życie w dziewiczej czystości  ukierunkowane na oblubieńczą relację z Bogiem, którą cechuje wyłączność. Jedni i drudzy mogą dojrzewać do pełni człowieczeństwa, które wyraża się w pełnym, miłosnym oddaniu siebie, i czyni osobę spełnioną w swym fundamentalnym powołaniu - do miłości Boga i człowieka.

Oczywiście istnieje w nas także pęknięcie spowodowane grzechem pierworodnym, które zaburza harmonię na różnych poziomach osoby ludzkiej. Jesteśmy rozdarci przez grzech, który w nas mieszka i dlatego jest w nas skłonność do dzielenia, do zamętu, do konfliktów. Nierzadko owo napięcie i rozdarcie pojawiają się pomiędzy sferami seksualności i duchowości. Dlatego m.in. potrzebujemy jasnej i pogłębionej refleksji o relacji między naszą duchowością i seksualnością. Inaczej stają się one tematami „zostawionymi samym sobie”, ukrywanymi i przeżywanymi w zamęcie. To zaś wyzwala niszczące napięcie. Bóg jako pierwszy uczy nas w Biblii pojednania tego, co duchowe z tym, co cielesne. Słowo Boże, jak chociażby to, zapisane w Pieśni nad Pieśniami „popycha wierzących do bardziej wyważonego stosunku do seksualnego i erotycznego wymiaru życia (...). Pomaga myśleć o seksualności i przeżywać ją bez niepokoju, bez fałszywych wstydów lub przemilczeń, bez umartwień i mistyfikacji, bez spirytualistycznych i irrealnych koloryzacji” (G. Ravasi). Bóg, który każdego z nas obdarzył niepowtarzalną seksualnością i duchowością chce, aby stały się dla nas jedną drogą do Niego samego i do drugiego człowieka zgodnie z otrzymanym powołaniem.

Artykuły, rozmowy i świadectwa zamieszczone w 28 numerze „Zeszytów Formacji Duchowej” mają pomóc w głębszym spojrzeniu na wartość duchowości i seksualności w naszym życiu, a także „usłyszeć” je we wzajemnym dialogu ze sobą. Mają także zwrócić uwagę na sytuacje i postawy, które niszczą w nas ich rozwój, rozbiją, i głęboko ranią przez brak uporządkowania. Tak jak bowiem kryją w sobie głębokie witalne treści, tak też mogą być głęboko ranione.

Rubrykę artykułów otwiera tekst Bogdana Giemzy SDS. Przybliża nam traktowane często wybiórczo i kontestowane nauczanie Kościoła o relacji do ludzkiej płciowości. Przypomnimy także fragment katechezy Jana Pawła II na temat godności i czystości aktu małżeńskiego. Józef Augustyn SJ zwraca uwagę, że nasza sfera seksualna nie staje się dojrzała sama z siebie, ale staje się taką stopniowo w ciągu wielu lat dojrzewania emocjonalnego, duchowego i moralnego, wymaga wysiłku i ofiarnego zaangażowania. Rocco Buttiglione wskazuje na  głębokie znaczenie języka ciała w zachowaniach seksualnych. Małgorzata Mierzwa Hudzik, Mirosława i Cezary Ritterowie piszą o przeżywaniu daru seksualności z perspektywy duchowości małżeńskiej, zaś ks. Marek Dziewiecki rozważa wartość ludzkiej seksualności z perspektywy duchowości kapłańskiej. Ks. Mirosław Nowosielski i Bogusław Szpakowski SAC swoje artykuły poświęcili problemowi zranień i nieuporządkowania w sferze seksualnej. Wskazują konsekwencje, ale także drogę pomocy psychoterapeutycznej i duchowej.

W rubryce Szkoły Modlitwy Słowem Bożym Czytelnicy znajdą dwa teksty. Rozważanie ks. Gianfranco Ravasi prowadzi nas do spotkania z Księgą Pieśni nad Pieśniami, która pośród swego bogactwa przesłania uczy także odróżniać czystość i duchowość miłości od rozwiązłości przemocy, brutalności wyłącznie fizycznego „kochania się”. Krzysztof Wons SDS uwrażliwia na czytanie Biblii w duchu lectio divina, w której zgłębianie Świętych Ksiąg prowadzi do mistycznej tęsknoty za Umiłowanym.

W dalszej części Zeszytów zamieszczamy dwie rozmowy: z Mieczysławem Kożuchem SJ o chrześcijańskim spojrzeniu na pomoc osobom o tendencjach homoseksualnych oraz z ks. Markiem Dziewieckim nagrodzonym Feniksem 2005 za serię książek dla młodzieży „Jak wygrać..?”. Ten sam autor w rubryce Pytania - odpowiedzi będzie wyjaśniał niektóre kwestie związane z ludzkimi dylematami w dziedzinie seksualnej.

Ostatnie dwa teksty to świadectwa: ks. Henri Nouwena i poruszająca rozmowa anonimowych małżonków o ich wspólnym doświadczeniu bliskości.

Zapraszamy do uważnej i przedłużonej lektury. Ufamy, że będzie motywowała do pogłębionej formacji duchowości, która wyraża się także przez dojrzałe przeżywanie własnej seksualności.

Krzysztof Wons SDS

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl