O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  List ks. Krzysztofa Wonsa SDS - Kraków, 13 maja 2020


List ks. Krzysztofa Wonsa SDS – Kraków, 13 maja 2020

 

WZNAWIAMY PROWADZENIE REKOLEKCJI I SESJI
w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie

 

 

Drodzy Przyjaciele, uczestnicy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie!

 

Z radością informuję w imieniu swoim, duszpasterzy i sióstr, że po miesiącach przerwy spowodowanych pandemią otwieramy na nowo nasz Dom Słowa w Krakowie przy ul św. Jacka 16! Wznawiamy nasze spotkania formacyjne i modlitewne w ramach 8.dniowych rekolekcji i sesji weekendowych według programu CFD na 2020.

Przyjmowanie uczestników będzie się dokonywało w oparciu o pełną akceptację aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego stanowionych przez prawo. Korzystamy głównie z wytycznych dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów. Wysyłając czy potwierdzając swoje zgłoszenie należy wyrazić zgodę na aktualnie wymagania związane z trwającym stanem epidemii.

 

Osoba zgłaszająca się do nas na rekolekcje czy sesje powinna spełniać następujące warunki bezpieczeństwa sanitarnego:

1. Jest zdrowa i nie posiada objawów zakażenia koronawirusem;

2. Nie jest pracownikiem zaangażowanym w środowiskach podwyższonego ryzyka zakażenia (praca w szpitalu zakaźnym i wśród osób z podejrzeniem koronawirusa);

3. Nie jest w tym czasie objęta przepisaną prawem kwarantanną;

4. Nie miała i nie ma aktualnie kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem (chyba, że po stwierdzonym kontakcie odbyła przepisaną prawem kwarantannę);

5. Nie przebywa obecnie poza granicami Polski, chyba, że w dwustronnej umowie Polski i danego Państwa taka możliwość istnieje bez obowiązku odbywania kwarantanny po rekolekcjach czy sesji w CFD;

6. Zaopatrzona jest w przepisane środki prewencyjne na okres trwania rekolekcji: obowiązkowo maseczki, zalecane także rękawiczki i własny pojemniczek ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%;

7. Zgadza się na prewencyjne mierzenie temperatury, jeśli prowadzący Centrum uznają to za potrzebne;

8. W razie pojawienia się przed rekolekcjami symptomów chorobowych lub innych przeszkód losowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nasze Centrum, tak, aby ze zwolnionego miejsca mogła skorzystać inna osoba oczekująca na przyjęcie. Takie powiadomienie jest bardzo ważne, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 

Nasze Centrum w czasie rekolekcji i sesji będzie kierowało się następującymi zasadami, które uczestnicy mają w pełni respektować:

1. Ze względu na ograniczenia prewencyjne będziemy przyjmowali uczestników w mniejszej niż zwykle liczbie – stosownie do tego, na co pozwalają aktualne wytyczne;

2. Na teren Centrum wstępują jedynie uczestnicy rekolekcji. Osoby trzecie, które towarzyszyły uczestnikom w podróży i w dotarciu na rekolekcje nie wstępują na teren Centrum;

3. Pokoje będą przygotowane na przyjęcie uczestników zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi;

4. Przed wejściem do pomieszczeń wspólnego przebywania będą umieszczone dozowniki ze środkami dezynfekującymi;

5. Miejsca wspólnego przebywania i użytkowania będą regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone;

6. Przez cały czas trwania rekolekcji lub sesji od momentu przybycia do ich zakończenia nie będzie możliwości wychodzenia poza teren CFD. Ewentualne nawiedzenie sanktuarium Bożego Miłosierdzia należy planować na czas po rekolekcjach czy sesji;

7. Pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika będzie skutkować niemożliwością kontynuowania rekolekcji lub sesji.

 

Zakwaterowanie i posiłki:

1. Osoby będą zakwaterowane zasadniczo w pokojach 1.osobowych.

2. Możliwość zamieszkania w pokoju 2.osobowym (maksymalna opcja) tylko dla osób, które należą do tej samej rodziny, wspólnoty zakonnej, czyli przyjeżdżają do nas z tego samego domu, w którym na co dzień mieszkają; ostateczna decyzja dotycząca zakwaterowania należy do organizatorów rekolekcji i sesji;

3. Posiłki będą podawane według wytycznych prewencyjnych.

 

Przebywanie uczestników rekolekcji na terenie Centrum

1. Przed wejściem do miejsc wspólnego przebywania dezynfekujemy ręce a w pomieszczeniu zachowujemy odstęp ok. 2 metrów od siebie;

2. Uczestnicy będą korzystali z łazienek i toalet znajdujących się w pokojach, w których są zakwaterowani; toalety wspólne będą zamknięte;

3. Uczestnicy będą używali maseczki (lub apaszki) zgodnie z zasadami prewencyjnymi;

4. Nie będzie możliwości korzystania z windy;

5. Kapłani uczestniczący w rekolekcjach i sesjach przywożą ze sobą własne alby i stuły; do Mszy św. ubierają się w swoich pokojach.

 

Ofiara za rekolekcje:

1. pokój 1.osobowy z łazienką – 750 zł.

2. pokój 2.osobowy z łazienką – 640 zł. (od osoby)

3. dodatkowa ofiara związana z zapewnieniem środków prewencyjnych – 20 zł.

4. składnie ofiary można realizować także przelewem przed przyjazdem na rekolekcje lub sesję.

 

Uwaga!

Zgłoszenie na rekolekcje lub sesję wysyłane do nas przed epidemią i nie odwołane w międzyczasie, a także zgłoszenia nadsyłane obecnie, traktujemy jako równoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie przedstawionych wyżej warunków pobytu w naszym Centrum oraz jako akceptację wytycznych prewencyjnych i zasad sanitarnych wymaganych prawem.

Jak tylko pojawiać się będą kolejne zmiany związane z sytuacją epidemii i mające związek z naszą działalnością, będziemy na bieżąco modyfikować ograniczenia prewencyjne i zasady sanitarne zgodnie z nowymi wytycznymi.

Drodzy! Przyjmijmy z pokorą i w postawie ewangelicznego posłuszeństwa nakazane nam ograniczenia prewencyjne. Związane z nimi uciążliwości podejmijmy w duchu wiary i umartwienia oraz w intencji owocnego przeżycia rekolekcji i sesji. Przede wszystkim zaś ucieszmy się tym, że, choć powoli i z pewnymi ostrożnościami, mamy możliwość powrotu do przeżywania rekolekcji i sesji na pustyni, w Domu Słowa CFD przy ul. św. Jacka 16 w Krakowie. To wielki dar z nieba!

 

*** *** ***

 

Drodzy Przyjaciele naszego CFD! W czasie, w którym nie mogliśmy Was przyjmować w Domu Słowa, staraliśmy się wiernie towarzyszyć Wam w codzienności, w warunkach zewnętrznej izolacji. Nie zrezygnowaliśmy z żadnej serii sesji czy rekolekcji, które było przewidziane programem CFD na rok 2020. Wyjątek stanowi Szkoła Wychowawców Seminaryjnych, która ma zaplanowany własny kalendarz i tok formacji. Kontynuowaliśmy nasze spotkania drogą online. Wprowadziliśmy ponadto internetową „Rozmównicę wsparcia duchowego” i codzienne wideo-spotkania w cyklu „Słowo na jutro”, które nadal chcemy kontynuować.

Chociaż nie mogliśmy spotykać się z Wami fizycznie w progach naszego CFD, wyczuwamy, że pomiędzy nami utrwaliła się i wzmocniła duchowa jedność. Rozłąka z powodu epidemii dla nas wszystkich nie była i nie jest łatwa. Świat wirtualny, choć bezcenny w czasie epidemiologicznej izolacji, nigdy zastąpi bezpośrednich spotkań. Uczyliśmy się jednak czytać po Bożemu aktualną sytuację i patrzeć na wszystko oczami Boga, wsłuchiwać w Niego, i kierować się Jego zamiarami. Wasze poruszające świadectwa nadsyłane do Centrum mówią, jak wiele Pan Bóg dokonał w Waszych sercach i jak hojnie odpowiadacie na Jego łaskę w „godzinie próby”. Drogą online dotarło do nas wiele nowych osób. To wielkie dobro, pomnożone przez Boga. Doświadczaliśmy od Was i nadal doświadczamy niezwykłej ludzkiej życzliwości, wsparcia modlitewnego a także darów serca w postaci składanych ofiar materialnych. Jesteśmy Wam za to głęboko wdzięczni. Podczas codziennego czuwania przed Najświętszym Sakramentem od 20.00 do 21.00 i w innych porach dnia, zwłaszcza podczas Mszy świętej, modlimy za Was, Wasze Rodziny, Wspólnoty i za wszystkich Darczyńców.

Trwające ograniczenia prewencyjne nie pozwalają nam obecnie na rozwinięcie pełnej działalności. Tym bardziej dziękujemy za składane ofiary pieniężne na cele działalności CFD i przygotowywaną rozbudowę. Prosimy o Wasze dalsze wsparcie duchowe i materialne, abyśmy mogli nadal Wam służyć, przyjmować w naszym Domu Słowa, razem z Wami słuchać Słowa, modlić się nim i w jego świetle dokonywać wyborów. Kontakt z Wami drogą wirtualną traktowaliśmy i traktujemy jako pomoc w naszej działalności. Nie będziemy zaniedbywali go w przyszłości. Chcemy jednak, jeśli Bóg pozwoli, wrócić w pełni do spotkań w warunkach sprzed epidemii. Prośmy o to z pokorą, razem, w modlitwie. Wszystko i wszystkich oddajemy w ręce Bożej Opatrzności.

Dzielę się z Wami kapłańskim błogosławieństwem i proszę o dalszą modlitwę za posługujących w CFD i dzieła, które dla Was prowadzimy!

Z pozdrowieniami w Chrystusie Zbawicielu

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD w Krakowie

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl