O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje kapłańskie „Podążając za Tobą…” ...


Rekolekcje z okazji Roku Kapłańskiego
„Podążając za Tobą…”
Kraków, 29-31 stycznia 2010 r.

dzień pierwszy - 29 stycznia 2010 r.

W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przy św. Jacka 16 rozpoczęły się rekolekcje kapłańskie. Spotkanie rekolekcyjne organizowane z okazji trwającego Roku Kapłańskiego prowadzi Jego Ekscelencja Arcybiskup Bruno Forte, Metropolita Chieti-Vasto we Włoszech.

Śpiewem hymnu "Veni, Creator Spiritus", na rozpoczęcie pierwszej rekolekcyjnej Mszy św. sprawowanej w piątek o godz. 16.15, uczestnicy prosili o łaskę kierownictwa Ducha Świętego i uległego podążania za Bożymi natchnieniami. Koncelebrze Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Dyrektor CFD przywitał rekolekcjonistę oraz przybyłych na ćwiczenia rekolekcyjne kapłanów diecezjalnych i zakonnych, między innymi ks. Bronisława Jakubca SDS, konsultora generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Poniżej zamieszczamy teksty wprowadzenia w liturgię Mszy św. i powitania na rozpoczęcie rekolekcji. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Forte.

 
Zdjęcia powyżej oraz w galerii - P. Majewski SAC

W pierwszej rekolekcyjnej konferencji metropolita Chieti-Vasto podjął temat centalnego miejsca Słowa Bożego w życiu wierzącego i posłudze kapłańskiej. W kolejnych wprowadzeniach do modlitwy osobistej, zaprosił do wpatrzenia się w życie niezwykłych osobistości biblijnych (Abraham, Mojżesz, Maryja, św. Paweł, św. Jan Apostoł), by zanurzając się w ich doświadczeniu wiary czerpać światło i moc dla pogłębienia relacji z Bogiem oraz pasję do wiernego przeżywania swojego powołania. Zob. program spotkania

*** *** ***

 

Wprowadzenie w liturgię Mszy św.
i słowa powitania na rozpoczęcie rekolekcji
prowadzonych przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Bruno Forte 
29 stycznia 2010

Dwa stoły, bez których nie możemy żyć: Stół Słowa i Stół Eucharystii. Spotykamy przy nich żywego Jezusa: wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Za chwilę będzie mówił do nas o swoim Królestwie ukrytym w kruchym ziarnie Słowa, które staje się potężnym drzewem, my sami nie wiemy jak. I będzie czynił nas wspólnotą Królestwa przez komunię z Nim samym.

Jaka to radość, że przy jednym stole, w Roku Kapłańskim, spotyka się razem tylu księży i że jest z nami Pasterz rozmiłowany w Słowie, metropolita Chieti-Vasto, arcybiskup Bruno Forte. Ekscelencjo, witamy Cię serdecznie i choć teraz w Polsce jest bardzo zimno, nasze słowiańskie serca otaczają Cię z gorącą życzliwością, wdzięcznością za Twoją obecność wśród nas. Wierzymy, że w tych dniach rozpalisz je jeszcze bardziej żarem Bożego Słowa. Pomóż nam rozwinąć osobistą zażyłość ze Słowem. Pokaż jak z sercem uległym i rozmodlonym zbliżać się do Słowa, aby przeniknęło do głębi nasze myśli i uczucia i zrodziło w nas nową mentalność – „zamysł Chrystusowy” (PDV 26).

Witamy Sekretarza Arcybiskupa don Domenico Spagnoli, przedstawiciela kurii rzymskiej salwatorianów konsultora generalnego ks. Bronisława Jakubca SDS, członków zarządu Polskiej Prowincji Salwatorianów oraz wszystkich księży uczestników rekolekcji.

Ekscelencjo, przyjechaliśmy do Krakowa z różnych stron Polski i innych krajów, z nadzieją, którą ongiś wszczepił w nas Jan Paweł II, że w świetle i w mocy Słowa Bożego na nowo odkryjemy, zrozumiemy i pokochamy własne powołanie (PDV 47). O ten dar wołamy do Ducha Świętego, korzystając z formularza Mszy św. o Duchu Świętym.

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD

*** *** ***

Introduzione alla liturgia della S. Messa
e parole di benvenuto per l’apertura degli esercizi spirituali
guidati dalla Sua Eccellenza Arcivescovo Bruno Forte
29 gennaio 2010

Ecco le due tavole, senza le quali non possiamo vivere: la tavola della Parola e la tavola dell’Eucaristia. È lì che incontriamo il Gesù vivente che ci spiega le Scritture e spezza il pane per noi. Fra poco Egli ci parlerà del Suo Regno celato nel seme fragile della Parola, quel seme che a nostra insaputa diventa albero maestoso. E poi, permettendoci di entrare in comunione con Lui, Gesù  farà di noi una comunità del Suo Regno.
 
Che gioia essere riuniti in così tanti sacerdoti intorno ad un tavolo, e proprio durante l'Anno Sacerdotale! abbiamo fra di noi anche un Pastore innamorato della Parola, Monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto.

Eccellenza, Le porgiamo un caloroso benvenuto in questa terra polacca attualmente così fredda. Possano i nostri cuori slavi circondarLa di un caldo affetto ed esprimere così la nostra gratitudine per essere venuto a stare con noi. Confidiamo che in questi giorni Lei accenderà i nostri cuori con la fiamma della Parola di Dio e ci aiuterà ad approfondire la nostra familiarità con essa. Ci mostri, Eccellenza, come accostarci alla Parola con cuore docile e pregante, affinché essa possa penetrare profondamente nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti, per generare in noi una mentalità nuova, «il pensiero di Cristo» (PDV 26).

Salutiamo anche don Domenico Spagnoli, Segretario  dell’Arcivescovo,  don Bronisław Jakubiec SDS, Consultore Generale e rappresentante dei Salvatoriani alla Curia di Roma, i membri del consiglio della Provincia Polacca dei Salvatoriani e tutti i sacerdoti che partecipano a questi esercizi spirituali.

Eccellenza, siamo giunti a Cracovia da svariate parti della Polonia e da altri paesi nella speranza, già innestata in noi da Giovanni Paolo II, di scoprire di nuovo, comprendere, amare e seguire la nostra vocazione nella luce e nella forza della Parola di Dio (cf. PDV 47). Invochiamo questo dono dallo Spirito Santo, servendoci del formulario della S. Messa dello Spirito Santo.

P. Krzysztof Wons SDS
direttore del CFD

*** *** ***

Wprowadzenie i przedstawienie arcybiskupa Bruno Forte
przed rozpoczęciem rekolekcyjnych konferencji

Ojciec Święty Benedykt XVI w liście na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego zadał nam, głosicielom Słowa, kilka pytań o naszą więź ze Słowem:

"Czy jesteśmy naprawdę przeniknięci Słowem Bożym? Czy jest ono doprawdy pokarmem, którym się posilamy, bardziej niż chleb i sprawy tego świata? Czy naprawdę je znamy? Czy je miłujemy? Czy troszczymy się wewnętrznie o to Słowo do tego stopnia, aby rzeczywiście odciskało się ono na naszym życiu i kształtowało nasze myślenie?”.

Chcemy w tych dniach, w klimacie pustyni, skupienia i modlitwy, rozsmakować się na nowo w Piśmie św., rozmiłować w nim i umocować. Na głębiny Słowa poprowadzi nas Jego Ekscelencja Arcybiskup Bruno Forte, metropolita Chieti-Vasto, którego jeszcze raz serdecznie witamy wśród nas i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Abp Bruno Forte, w roku 2004, wygłosił rekolekcje Papieżowi, dziś Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II. Były to ostatnie rekolekcje przed śmiercią Papieża. Dzisiaj ten sam papieski rekolekcjonista staje pośród nas, na ukochanej przez Jana Pawła II polskiej ziemi, w jego umiłowanym Krakowie, aby i nas przeprowadzić przez duchową drogę, którą zaproponował Janowi Pawłowi na Watykanie. Niezwykle wymowna staje się obecność rekolekcjonisty Papieża Wojtyły, na rekolekcjach dla księży, w jego Krakowie.

Abp Bruno Forte jest osobą powszechnie znaną. Przypomnę jednak kilka faktów związanych z jego aktualną posługą w Kościele. Jest niezwykle cenionym w środowisku międzynarodowym profesorem teologii dogmatycznej, autorem licznych publikacji z zakresu teologii, filozofii i duchowości. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, Papieskich Komisji ds. Kultury oraz ds. Jedności Chrześcijan, a także przewodniczącym Komisji Episkopatu Włoch ds. Nauki Wiary, Przepowiadania i Katechezy.

Ekscelencjo witamy Cię u nas w domu, w Centrum Formacji Duchowej, gdzie formują się umysły i serca prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, wychowawców seminaryjnych. Pokaż nam na nowo centralne miejsce Słowa Bożego w tajemnicy naszego powołania i podprowadź do osobistego zgłębiania świętych stronic Pisma Świętego. Podobnie jak przed kilku laty Jan Paweł II, tak i my dzisiaj chcemy czerpać z twoich konferencji natchnienie i pasję do wiernego przeżywania naszego powołania, wpatrując się w niezwykłe osobowości biblijne, które będziesz nam przybliżał.
 
Modlimy się za Ciebie i za siebie wołając do Ducha Świętego słowami polskiego poety Czesława Miłosza: "Przyjdź Duchu Święty, (…) Jestem człowiek tylko, więc potrzebuję widzialnych znaków, (…) Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek na ziemi (…) i pozwól, abym patrząc na niego podziwiać mógł Ciebie" (Miasto bez imienia, 1969, Czesław Miłosz).

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD


galeria

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl