O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje abp. Forte dla polskich księży. Śladami Jana Pawła ...


Rekolekcje abp. Forte dla polskich księży
Śladami Jana Pawła II

Od 29 do 31 stycznia abp Forte przebywał w Krakowie, by wygłosić serię rekolekcji dla polskich kapłanów w Centrum Formacji Duchowej księży Salwatorianów. Ojciec Krzysztof Wons, dyrektor domu, towarzyszył gościowi podczas wizyt w niektórych symbolicznych dla polskiej kultury i duchowości miejscach, między innymi podczas spotkania z kardynałem biskupem Krakowa, abpem Stanisławem Dziwiszem, który był osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, oraz podczas wizyty w sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

--- --- ---

Spotkanie w siedzibie biskupa krakowskiego było w rzeczywistości również pielgrzymką do miejsc związanych z Wojtyłą, do jego ziemi umiłowanej i jego środowiska. Zobaczenie jego sypialni oraz prostota jego gabinetu, możliwość ucałowania krzyża, który miał przy sobie także w dniu swojej śmierci, były poruszające.

Ojciec Bruno otrzymał też w darze relikwię: chusteczkę Sługi Bożego, co odnawia głęboką więź duchową pomiędzy naszą archidiecezją i Janem Pawłem II, który jako papież (a teraz nadal w raju) zobowiązał się modlić za nas.

Drugą pielgrzymką była pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które znajduje się obok klasztoru, w którym spędziła ostatnie lata swego życia święta Faustyna Kowalska. Przy tej okazji siostry ofiarowały dostojnikowi z Chieti relikwię Świętej. Dzień upłynął na modlitwie za Kościół Chieti-Vasto, aby ufając nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu wszyscy mogli się stać czyniącymi pokój.

Gdy zaś chodzi o ćwiczenia rekolekcyjne: 130 wpisanych na listę uczestnictwa kapłanów z całej Polski – a nawet, dla odnotowania w kronikach, z innych krajów Europy Wschodniej – mogło kroczyć drogą proponowaną przez abpa Forte, który prowadził rozważania odwołując się do niektórych postaci biblijnych, by odkryć i uprosić dar wiary.

Bohaterami, którzy towarzyszyli w tych dniach byli: Abraham, nasz ojciec w wierze, Mojżesz, przewodnik; Maryja, Arka Przymierza i łączniczka między Pierwszym i Nowym Testamentem; Paweł, ewangelizator; oraz, na końcu, Jan, kontemplatyk Boga.

Spotkanie z tą cząstką duchowieństwa polskiego pozostawiło wrażenie kapłanów będących  prawdziwie poszukującymi Boga, którzy ze swej strony wiedzą, że są poszukiwani przez Tego, który zawsze chce ich odnawiać.

Prezbiterzy przeżywali te dni w głębokim skupieniu i ciszy, która nie była tylko zewnętrzną zważywszy na ich ciągłą obecność w kaplicy oraz ich zdolność (będącą owocem dużego zdyscyplinowania) długiego trwania na adoracji. Głęboko przeżyta celebracja Eucharystii z chóralnym udziałem w śpiewie, dziękczynienie po Mszy świętej bez pośpiechu, który wynika z trosk związanych z akcjami duszpasterskimi lub który porywa naszych wiernych na słowa: „Idźcie, Ofiara spełniona”.

Dla pełnego obrazu, obok tych przejawów pobożności, dziś dostrzega się również w Polsce wyzwania obojętności i kontestacji, o czym wspomniał dyrektor ojciec Krzysztof, jako że w tych dniach trwa również polemika dotycząca obecności krzyży w miejscach publicznych.

Domenico Spagnoli
tłum. Piotr Szyrszeń SDS

Informacja ukazała się w tygodniku archidiecezji Chieti-Vasto "Amico del Popolo" ["Przyjaciel Ludu"] z niedzieli 7 lutego 2010 r. Autor jest sekretarzem arcybiskupa Bruno Forte. Poniżej zamieszczamy tekst oryginalny.

*** *** ***

Esercizi spirituali di Forte ai preti polacchi
Sui passi di Wojtyla

Dal 29 al 31 gennaio mons. Forte è stato a Cracovia per predicare un corso di esercizi spirituali ai sacerdoti polacchi presso il Centrum Formacji Duchowej dei padri Salvatoriani. Padre Cristoforo Wons, direttore della casa, ha accompagnato l’ospite nella visita ad alcuni luoghi-simbolo della cultura e della spiritualità polacca, e fra questi l’appuntamento con il cardinale vescovo di Cracovia, mons. Stanisław Dziwisz, che è stato segretario personale del papa Giovanni Paolo II, e la visita al santuario della Divina Misericordia.

--- --- ---

L’incontro nell’episcopio di Cracovia è stato in fondo anche un pelegrinaggio ai luoghi di Wojtyla, alla sua terra amata e ai suoi ambienti. Vedere poi la sua camera da letto e la semplicità del suo studio, poter baciare il crocifisso che lui aveva con sé anche nel giorno della sua morte è stato commovente.

Padre Bruno ha poi ricevuto in dono anche una reliquia: un fazzoletto del Servo di Dio che rinnova un profondo legame spirituale tra la nostra arcidiocesi e Giovanni Paolo II che da Papa (e ancora oggi dal Paradiso) si era impegnato a pregare per noi.

Il secondo pellegrinaggio è stato al santuario della Divina Misericordia che sorge accanto al convento in cui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita Santa Faustina Kowalska. Anche qui, le suore hanno donato al presule teatino una reliquia della Santa. La giornata è trascorsa in preghiera per la Chiesa teatino-vastese perché, confidando nell’infinita misericirdia di Dio ciascuno possa farsi operatore di pace.

Quindi, il corso di esercizi. I 130 sacerdoti iscritti da tutta la Polonia – e, per cronaca, anche da altri Paesi dell’Est Europa – hanno potuto seguire l’itenerario offerto da mons. Forte, che ha guidato le meditazioni su alcuni personaggi biblici per riscoprire ed invocare il dono della fede.

I protagonisti che hanno accompagnato questi giorni sono stati: Abramo, nostro padre nella fede; Mosé, il condottiero; Maria, Arca dell’Alleanza e cerniera tra il Primo el ilNuovo Testamento; Paolo, l’evangelizzatore; e, in ultimo, Giovanni, il contemplativo di Dio.

L’incontro con quella porzione di clero polacco ha lasciato un’impressione di sacerdoti veri cercatori di Dio che sanno di essere a loro volta cercati da Colui che sempre vuole rinnovarli.

I presbiteri haano vissuto i giorni in un profondo raccoglimento e in un silenzio che non era solo esteriore vista la loro continua visita alla capella e la loro capacità (frutto anche di tanta disciplina) di rimanere a lungo in adorazione. Profondamente vissuta la celebrazione eucaristica con la partecipazione corale al canto, il ringraziamento al Signore dopo la Messa senza quella fretta che prende quando c’è l’ansia delle attività pastorali o che prende i nostri fedeli alle parole “la Messa è finita”.

A onor del vero, accanto a tanta devozione, oggi, le sfide dell’indifferenza e della contestazione si avvvertono anche in Polonia, come ricordava il direttore padre Cristoforo, visto che è di questi giorni la polemica dei crocifissi nei luoghi pubblici.

Domenico Spagnoli

in: Amico del Popolo. Settimanale dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto (domenica 7 febbraio 2010), p. 1 e 6.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl