O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego - ks. Krzysztof ...


Biblioteka
Centrum Formacji Duchowej
Seria: Modlitwa Słowem Bożym

Grzech i przebaczenie 
w świetle Słowa Bożego

Kraków 2010
wydanie trzecie

ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

   

WPROWADZENIE:

"Boże przebaczenie należy do najgłębszych doświadczeń chrześcijańskiej wiary. Pragniemy tego doświadczenia. Chętnie nad nim medytujemy. Chcemy przeżyć je do samej głębi. Chcemy nie tylko wiedzieć, ale poczuć wewnętrznie, całym sobą: umysłem, sercem i duszą, że Bóg nam przebacza. W każdym z nas istnieje jakieś fundamentalne pragnienie tego doświadczenia. Wydaje się, że w świecie, w którym żyjemy: w rodzinie, w środowisku szkoły, pracy, we wspólnotach kościelnych, obserwujemy coraz większy brak tego doświadczenia w relacjach międzyludzkich. Powstaje bolesne sprzężenie zwrotne. Nie doświadczając ludzkiego przebaczenia, nie potrafimy przebaczać. Nie będąc miłosiernymi, nie doświadczamy miłosierdzia. Ten brak rodzi duchowy głód, gdyż pragnienie przebaczenia i miłosierdzia jest integralną częścią naszej natury pękniętej przez grzech. Niejednokrotnie pomimo pragnienia przebaczenia, które nas pali, nie potrafimy się na nie otworzyć, przyjąć je całym sobą. Tęsknimy za przebaczeniem i jednocześnie z trudem otwieramy się na nie na modlitwie, w słuchaniu słowa Bożego. Przebaczenie pozostaje integralną częścią naszych najgłębszych pragnień. Jest jednym z najważniejszych tematów życia. Często do niego wracamy.

Inaczej przedstawia się temat grzechu. Unikamy go. Co więcej, żyjemy w świecie, który za irracjonalne uważa zastanawianie się nad grzechem i jego złością. Jak napisał Pius XII: "Grzechem tego świata jest utrata poczucia grzechu". Temat grzechu staje się dzisiaj tematem trywializowanym, albo przedstawianym w klimacie sensacji. Cóż dopiero mówić o świadomym pochylaniu się nad doświadczeniem grzechu, jego złości i szpetocie.

Tymczasem nie jest możliwe otwarcie się na doświadczenie przebaczenia i miłosierdzia Bożego bez uprzedniego otwarcia się na prawdę o grzechu i o jego złości. I odwrotnie, nie doświadczymy do głębi prawdy o naszym grzechu bez doświadczenia Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Co więcej, nie jesteśmy w stanie popatrzeć na siebie z miłością i przebaczyć sobie bez osobistego doświadczenia przebaczającej miłości.

Nie można o ludzkich siłach dojść do prawdy o grzechu. Nie można o ludzkich siłach doświadczyć wewnętrznie istoty i całego dramatu grzechu. Nie da się wreszcie w oparciu o własne siły powiedzieć "nie" grzechowi. Temat grzechu, przebaczenia i miłosierdzia nie dotyczy jedynie człowieka, nas samych. W samej istocie dotyczy on naszej relacji z Bogiem. Jest tematem nadprzyrodzonym. Jest naszą sprawą, ale także sprawą Bożą.

Dlatego, jeśli chcemy wejść w doświadczenie naszej grzeszności i w doświadczenie Bożego przebaczenia, musimy się otworzyć na łaskę, na słowo Boga. W niniejszej publikacji proponuję drogę rozważań, którą od kilku lat przechodzę z uczestnikami Szkoły Modlitwy Słowem Bożym przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie prowadzonym przez salwatorianów. Zapisane w książce treści są owocem przeżytej drogi modlitwy. Jest to droga "z lampą słowa Bożego w ręku". Potrzebujemy słowa Bożego jak w ciemnościach światła, aby oświetlało mroki, w których ukrywa się nasz grzech i aby demaskowało nasze grzeszne postawy, przy których nieraz uparcie trwamy. Słowo Boże jest jak światło, które nie tylko pokazuje drogę i rozświetla to, co nieraz zakryte przed naszymi oczami. Daje także "ciepło" miłującej obecności Boga; daje poczucie bezpieczeństwa. Słowo Boże nie przeraża, lecz pociąga; nie rani, lecz uzdrawia; nie potępia, lecz zbawia. Jest cudownym Bożym środowiskiem, w którym doświadczamy miłosierdzia Boga. Sprawia, że nieraz po długich latach zmagania, potrafimy otworzyć się na Jego przebaczenie".

ks. Krzysztof Wons SDS

  

SPIS TREŚCI

"Oczyść mnie od tych [błędów],
które są skryte przede mną"
(Ps 19, 13)
GRZECH I MOC SŁOWA

Słowo Boga jest wszechmocne
Słowo uzdalnia do poznania grzechu
Konieczne jest przemodlenie słowa
Słowo odkrywa korzeń grzechu
Słowo odsłanie istotę grzechu
Słowo do głębi porusza serce
Słowo nawraca wolę
Trzy uwagi w rozważaniu o grzechu
   1. Grzech nie jest centrum Objawienia
   2. Boża miłość jest większa od grzechu
   3. Nie wolno lekceważyć grzechu
Piękno człowieczeństwa i szpetota grzechu

"Grzech leży u wrót i czyha na ciebie" (Rdz 4, 7)
STAN SZCZĘŚCIA, POKUSA I UPADEK

Przypomnienie
Najważniejsza nowina
Człowiek przed grzechem pierworodnym
Pierwotne szczęście i przykazanie Boga
Nagość - doświadczenie harmonii i bezpieczeństwa
Wąż - sprawca zła
Sposób działania szatana
Trzy etapy przenikania pokusy

"Skryli się przed Panem Bogiem" (Rdz 3, 8)
ŻYCIE W STANIE GRZECHU

Grzech i rana po grzechu
Pierwsze cierpienie po grzechu
Zmaganie w stanie grzechu
Lęk przed Bogiem
Okłamywanie siebie
Niepokój w stanie grzechu
Pokusa izolacji
Życie w grzechu i wołanie Boga
Stan grzechu - żerowisko szatana
Droga do uznania grzechu
Konsekwencje grzechu i miłość Boga

"Gdzie wzmógł się grzech,
tam jeszcze obficiej rozlała się łąska"
(Rdz 5, 20)
WEWNĘTRZNE ZMAGANIE

Dziedziczne rozdarcie
Stoimy przed tajemnicą
Historia Piotra i nasza historia
Dojrzewanie i zmaganie trwa całe życie
Przylgnąć do Jezusa
Przyjąć siebie
Zobaczyć w sobie dobro
Uznać swoją grzeszność
Osłabienie więzi z Jezusem
Pycha i niezgoda na słabość
Spirala zagubienia i grzech
Bezradność i pragnienie Boga

"Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał" (Rdz 4, 7)
DOŚWIADCZENIE PRZEBACZENIA

Newralgiczny moment
Od gorzkiego płaczu do przebaczenia
Pokonać pokusę zamknięcia się
Pojednać się z całą swoją osobą
Uznać swoją bezradność i grzeszność
Uznać, że potrzebuję Bożego przebaczenia
Szukać doświadczenia miłości Boga
Kontemplować miłość Boga

Na zakończenie
DO SZAFARZY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kryzys spowiadających się i spowiedników
Nasza najczęstsza modlitwa sakramentalna
"Bóg, Ojciec Miłosierdzia..."
"Pojednał świat ze sobą..."
"Przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna..."
"Zesłał Ducha Świętego na odpouszczenie grzechów..."
"Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju..."
"Przez posługę Kościoła..."
"I ja odpuszczam tobie grzechy..."

*** *** ***

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl