O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Płyty CD
Jezus w Jerozolimie w dniach męki i śmierci (MP3) - ks. Waldemar Chrostowski
Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa można rozważać zarówno w per­spek­­tywie historyczno-topograficzno-geograficznej, jak i teologicznej. Obydwie dotyczą Jerozolimy i konkretnych miejsc, o których pamięć zachowała się i trwa do dzisiaj. Przedmiotem sesji będzie wskaza­nie tych miejsc oraz pogłębiona refleksja nad tym, co się w nich dokonało. Celem jest przybliżenie realiów i znaczenia najważniejszego etapu biblijnej historii zbawienia.

Dobra nowina o Kościele. Dzieje Apostolskie (MP3) - Danuta Piekarz
Św. Łukasz napisał jedno dwuczęściowe dzieło (Ewangelię i Dzieje Apostolskie), które wyraźnie rozdzieliło się w świadomości czytelników, ze szkodą dla drugiej części, rzadko czytanej i rozważanej. Tymczasem znajomość Dziejów Apostolskich jest niezwykle ważna: Autor pragnie, byśmy pamiętali, że ten sam Jezus, który chodził po drogach Ziemi Świętej, żyje nadal w swoim Mistycznym Ciele, towarzyszy rozwojowi wspólnoty, której dał początek. Warto zaczerpnąć ze świeżego nurtu doświadczeń pierwszych uczniów Jezusa, poznać ich wspólnoty, a zwłaszcza dwóch głównych bohaterów: św. Piotra i św. Pawła.

Rozeznawanie w procesie dojrzewania wychowanka (MP3) - abp Grzegorz Ryś, Amedeo Cencini FdCC
Jak towarzyszyć wychowankowi na drodze powołania biorąc za punkt wyjścia jego faktyczny stan dojrzałości? Jak pomagać mu, aby wzrastał we wszystkich wymiarach swego życia: ludzkim, psychicznym, moralnym i duchowym i aby podjął twórczą odpowiedzialność za własne życie i powołanie? (...) Konferencje dla wychowawców seminaryjnych i za­kon­nych: rektorów, ojców duchownych prefektów, mistrzów nowicjatu i postulatu.

Wybierz życie! Dni pustyni (MP3) - Timothy Radcliffe OP
O. Timothy Radcliffe pomaga spojrzeć na wiarę i powołanie jako na zaproszenie do pełni życia. „Przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Punktem wyjścia w rekolekcjach jest pytanie: jak wybieramy życie w czasie pandemii, gdy wielu cierpi z powodu izolacji, poczucia i bezsilności w obliczu zagrożenia. Rozważania będą zmierzały...

Dotykanie zranionego Boga. Lectio divina z apostołem Tomaszem (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Mojego Zbawiciela rozpoznaję po moich ranach, które wziął na siebie. Krwawiący bok Jezusa mówi mi, że najbardziej rani Go moja niewiara w Jego miłość. Mówi do mnie jak do Tomasza: „Włóż rękę do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem”. Pójdziemy drogą (nie)wierzącego Tomasza, który w zranionym Jezusie rozpoznaje zranionego Boga. Razem z nim będziemy uczyli się wyznawać Mu z tęskniącą miłością: „Pan mój i Bóg mój”.

Lęk w Biblii (MP3) - ks. Wojciech Węgrzyniak, Danuta Piekarz, s. Joanna Nowińska SM
Lęk jest jednym z fundamentalnych stanów kondycji ludzkiej. Obecny w na­szych myślach, uczuciach, w naszej woli, dotyka każdego bez wzglę­du na wiek, pochodzenie, stan życia czy piastowane stanowisko. Bóg zna nasze lęki. Mówi do nas w Biblii także w stanach naszych lęków. Wy­cho­wuje do wolności pośród lęków i pomaga nam je przewartościo­wać. Biblia przekonuje, że Bóg jest większy od naszych największych lęków.

Czas próby. Zachowaj ład serca (MP3) - Bogusław Szpakowski SAC
Autor sesji prowadzi nas do refleksji oraz osobistego wglądu we własne emocje i myśli, które przeżywamy w trudnym czasie pandemii. Zaprasza, aby nie pozostawać ze swoim doświadczeniem w osamotnieniu, ale szczerze dzielić się nim z Bogiem, który jest większy od naszego serca. Przed Nim i w Nim możemy uspokoić własne serce i odzyskać prawdziwą twarz.

Jezu, ufam Tobie! Od słuchania do zaufania Miłosiernemu (MP3) - Krzysztof Wons SDS
Podczas sesji pójdziemy z Siostrą Faustyną drogą prowadzącą do samego źródła: do Bożego słowa, w którym usłyszała i kontemplowała Miłosierdzie Wcielone (por. Dz. 1745). Podejmiemy lectio divina do tekstów biblijnych, które Jezus osobiście wskazał Faustynie, aby nad nimi rozmyślała. Będzie uczyła nas czytania Słowa tak, jak uczył ją tego Miłosierny: „Czytaj nie tylko ustami, ale sercem…” (Dz. 1765). Będziemy kołysali w sercu obietnicę, którą Jezus zostawił Faustynie: „Przez Słowo Wcielone daję poznać przepaść miłosierdzia mojego” (Dz. 88). To obietnica także dla nas.

Przemieniony przez Słowo. Rekolekcje lectio divina ze św. Franciszkiem z Asyżu (MP3) - Michał Deja OFMCap
Płyta „Przemieniony przez Słowo. Rekolekcje lectio divina ze św. Franciszkiem z Asyżu” zawiera zapis (w formacie MP3) konferencji - wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów Krakowie w dniach 4-12 sierpnia 2020 r. Przeżycie lectio divina ze św. Franciszkiem zaproponowano jako „pogłębienie” osobom, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach w oparciu o cztery Ewangelie (Mk, Mt, Łk, J).

Ewangelizacja wśród swoich. Mt 10 (MP3) - abp Grzegorz Ryś
Jezus wzywa do ewangelizacji wśród swoich: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. I dodaje: „Posyłam was jak owce między wilki”. Ma na myśli nie pogan i nie Samarytan. Z bólem myśli o owcach, które zamieniły się w wilki. Mówi: „posyłam was do nich… na świadectwo!” – nie na dyskusje, doktrynalne spory. Owca, która stała się wilkiem, ma w sobie ciągle znajomość Ewangelii. Nie potrzebuje perswazji. Do zmiany postawy może ją skłonić jedynie przykład tych, którzy Ewangelią żyją.

Jak modlić się liturgią? (MP3) - ks. Krzysztof Porosło
Duch liturgii cechuje się autentyczną pobożnością, oddawaniem chwały Bogu czy dziękczynieniem. By to odkryć, trzeba wniknąć w konkretne gesty rytualne i słowa modlitw. Chodzi nie tylko o to, aby modlić się w czasie liturgii, ale że­by modlić się liturgią: słowa­mi modlitw, śpiewami, wszystkimi zmysłami, gestami i po­sta­wami ciała – czyli prakty­ko­wać to, co Kościół od starożyt­ności nazywa mistagogią: będziemy wchodzić coraz głębiej w cele­bro­wane mi­sterium przez odkry­wa­nie znaczenia i symboliki rytuału.

Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć (MP3) - Józef Augustyn SJ
Miłość, która jest hojnym darem Ducha Świętego, wymaga z na­szej strony postawy czystości serca. Tę zdobywamy poprzez samo­za­parcie i trud, przez dążenie do wewnętrznej wolności oraz dzięki dyscyplinie myśli i uczuć. Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (28 II - 1 III 2020).

Opatrzność Boża stworzyła mnie (MP3) - Piotr Szyrszeń SDS
Stworzenie nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest w drodze do doskonałości, a Stwórca z miłością i mądrością pro­wadzi je, podtrzymuje i… pozwala mu działać, bo w realizacji swe­go za­mysłu posługuje się współudziałem stworzeń. Może też wy­pro­wadzić dobro ze skutków zła, fizycznego czy moralnego, spo­wo­do­wa­nego przez nie. Prowadzeni słowem Bożym z Pisma Świę­tego i Ka­techizmu, także od czcigodnego sługi Bożego o. Fran­cisz­ka Jordana, pragnącego być „tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności”, będziemy uczyć się ufności i cierpliwości, by dojść do celu, a nie zatrzymać się w połowie drogi.

Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj? (MP3) - Amedeo Cencini FdCC, Krzysztof Wons SDS
Najważniejszym celem formacji do kapłaństwa jest, aby prowadziła do wewnętrznego ukształtowania w wychowanku usposobienia i uczuć Do­brego Pasterza. Dlatego konieczna jest praca nad wewnętrznymi me­cha­nizmami wychowanka, także nad tymi, których nie jest świa­do­my, za­równo na poziomie zmysłów, doznań, emocji, jak i uczuć, prag­nień, namiętności. Chodzi bowiem o wychowanie integralne, które do­cie­rać będzie do wszystkich zasobów i ran osoby, do wszystkich sfer jej oso­bowości, (...).

Pokuta i przebaczenie. Księga Joela (MP3) - ks. Wojciech Węgrzyniak
Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej jest lektura Księgi Joela, tak by uchwycić za­sad­nicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia...

[1] [2] [3]  następne
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl