O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak celebrować Misterium Eucharystii? 4-6 marca 2011 (1 dzień ...


Sesja formacyjna o Eucharystii

„Jak celebrować Misterium Eucharystii?”
Kraków, 4-6 marca 2011 r.

dzień pierwszy - 4 marca 2011 r.

W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przy św. Jacka 16 rozpoczęła się sesja formacyjna poświęcona Eucharystii. Spotkanie prowadzi Jego Ekscelencja Arcybiskup Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, długoletni Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych i jeden z najbliższych współpracowników Sługi Bożego Jana Pawła II.

Koncelebrowanej Mszy świętej rozpoczynającej sesję przewodniczył ks. Krzysztof Wons SDS. Dyrektor krakowskiego Centrum Formacji Duchowej przywitał gościa z Rzymu. Przywołał doświadczenie Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych, który przez 18 lat towarzyszył Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II i trwał przy Nim i z Nim przy ołtarzu Pana. Podkreślił również znaczenie obecności tak bliskiej Janowi Pawłowi II osoby w Krakowie na krótko przed beatyfikacją Papieża Polaka.

W czasie Eucharystii sprawowanej w święto świętego Kazimierza, modlono się przez wstawiennictwo tego Patrona Archidiecezji Krakowskiej, by beatyfikacja Jana Pawła II wydała obfite owoce w sercu prowadzącego spotkanie Arcybiskupa oraz wszystkich jego uczestników, by rozważania proponowane przez włoskiego Rekolekcjonistę przeszyły serca uczestników spotkania, rozmiłowały na nowo w Eucharystii i zafascynowały pięknem Liturgii.

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił arcybiskup Piero Marini [tekst homilii]. Poniżej zamieszczamy teksty wprowadzenia w liturgię Mszy św. i powitania Rekolekcjonisty.

 


*** *** ***

Wprowadzenie w liturgię Mszy św.
i słowa powitania na rozpoczęcie sesji formacyjnej
prowadzonej przez J.E. Arcybiskupa Piero Marini
4 marca 2011


„Będąc jeszcze młodym, zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie (…) Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości”. To słowa Syracydesa,  z dzisiejszej Liturgii Słowa, które Kościół w Polsce odnosi do jednej z pereł w hagiografii polskich świętych. 4 marca, w Kościele w Polsce, obchodzimy święto, świętego Kazimierza, który jest także patronem archidiecezji krakowskiej.
 
Był on synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458, w Krakowie, kilometr od miejsca, w którym znajduje się teraz nasza kaplica - na Wawelu. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Potrafił łączyć obowiązki państwowe z bogatym życiem duchowym.
 
Był gorliwym czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny. Wiele czasu poświęcał na modlitwę. Zmarł na gruźlicę mając zaledwie 25 lat. Umierał na rękach biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego. Często przedstawia się go klęczącego nocą przed drzwiami katedry - dla podkreślenia jego gorącego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu.

Dzisiaj, nieopodal wawelskiego wzgórza, nie tylko miejsca urodzenia świętego Kazimierza, ale i katedry biskupiej Karola Wojtyły, sługi Bożego Jana Pawła II, rozpoczynamy Eucharystię z udziałem księdza abpa Piero Marini.
 
Ekscelencjo, wymowna jest dla nas Twoja obecność, tutaj, w Krakowie, przy jednym z nami ołtarzu, na krótko przed beatyfikacją Papieża, z którym jako Mistrz Ceremonii Papieskich, trwałeś wiernie przy ołtarzu, przez 18 lat - aż do jego śmierci.
 
Prosimy przez wstawiennictwo św. Kazimierza, aby beatyfikacja Jana Pawła II wydała obfite owoce w Twoim sercu i w naszych sercach i aby Twoje rozważania w tych dniach przeszyły nasze serca, rozmiłowały na nowo w Eucharystii i zafascynowały pięknem Liturgii.

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD

*** *** ***

Introduzione alla liturgia della S. Messa
e parole di benvenuto per l’apertura dell'incontro formativo
guidato dalla Sua Eccellenza Arcivescovo Piero Marini
4
marzo 2011

„Quando ero ancora giovane, prima di viaggiare, ricercai assiduamente la sapienza nella preghiera (...) A lei rivolsi la mia anima, e la trovai nella purezza”. Sono parole di Siracide, tratte dall’odierna Liturgia della Parola, che la Chiesa in Polonia ricollega a san Casimiro, una delle perle dell’agiografia dei santi polacchi. In tutta la Polonia il 4 di marzo se ne celebra la festa di san Casimiro che è anche il patrono dell’Arcidiocesi di Cracovia.

Figlio del re Casimiro Jagellone, san Casimiro nacque nel Wawel di Cracovia nell’anno 1458, a un chilometro di distanza dal posto dove ora si trova la nostra cappella. San Casimiro si distinse per la sua eccezionale purezza di spirito e misericordia verso i poveri. Al fianco del padre partecipò attivamente alla vita politica, riuscendo a conciliare i doveri statali con una ricca vita spirituale.

Fu un ardente veneratore dell’Eucaristia e della Santissima Vergine Maria, consacrando moltissimo tempo alla preghiera. Morì di tubercolosi all’età di appena 25 anni, nelle braccia del vescovo di Cracovia Jan Rzeszowski. Spesso, lo si rappresenta inginocchiato davanti al portale della cattedrale, per sottolineare il suo ardente culto per il Santissimo Sacramento.

Ecco che oggi, poco lontano dall’altura del Wawel, luogo di nascita di san Casimiro e cattedra vescovile di Karol Wojtyla, il servitore di Dio Giovanni Paolo II, iniziamo  la celebrazione dell’Eucaristia con la partecipazione di Sua Eccellenza l’arcivescovo Piero Marini.

Eccellenza, la Vostra presenza qui a Cracovia, l’essere riuniti attorno all’altare proprio nel periodo che precede la beatificazione di questo Papa, al fianco del quale Voi rimaneste fedelmente presente come Maestro di Cerimonia per 18 anni, cioè fino alla sua morte, è particolarmente significativa.

Preghiamo dunque, per intercessione di san Casimiro, che la beatificazione di Giovanni Paolo II porti abbondanti frutti sia nel Vostro cuore che nel nostro, e che le Vostre riflessioni di questi giorni accendino il nostro cuore di rinnovato amore per l’Eucaristia e rinnovato fascino per lo splendore della Liturgia.

P. Krzysztof Wons SDS
direttore del CFD

*** *** ***

Wprowadzenie i przedstawienie Arcybiskupa Piero Marini
przed rozpoczęciem rekolekcyjnych konferencji

Był rok 1965. Neoprezbiter Piero Marini przybył do Rzymu. Miał wtedy 23 lata. Rozpoczął studia z liturgiki i jednocześnie podjął zlecone mu obowiązki w kurii rzymskiej. I tak pozostał w Wiecznym Mieście po dzień dzisiejszy – minęło już 45 lat. Całe swoje życie kapłańskie i biskupie związany był z Liturgią i odnową Liturgii Papieskiej. Jako pięcioletni kapłan podjął obowiązki w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zorganizował Urząd Ceremonii Papieskich. Od 1987 roku, przez 18 lat, aż do śmierci Jana Pawła II, był Mistrzem Papieskich Ceremonii Liturgicznych. Tę funkcję pełnił także przy Benedykcie XVI, do roku 2007. Od 2007 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego ds. Kongresów Eucharystycznych.

Obok osobistego sekretarza Papieża, obecnie kardynała Stanisława Dziwisza, obok James’a Harvey’a, ówczesnego prefekta Domu Papieskiego, był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Arcybiskup Piero Marini.

Ekscelencjo! Cieszymy się niezmiernie, że jesteś z nami. Witamy Cię serdecznie w Krakowie, w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. Wiemy, że masz wielkie serce do świętej Liturgii Kościoła i dlatego jesteśmy wdzięczni, że to właśnie Ty będziesz zbliżał nas do samego serca Misterium Eucharystii.

Kilka dni temu, w rozmowie ks. prałatem Konradem Krajewskim, uczniem arcybiskupa Piero Marini, ceremoniarzem posługującym obecnie przy Benedykcie XVI, usłyszałem słowa pełne ciepła i uznania pod adresem naszego Gościa. Oto co powiedział uczeń o swoim mistrzu: Jan Paweł II ufał mu całkowicie. Nigdy mu niczego nie sugerował, nigdy nie poprawiał, nie zwracał uwagi. Ufał mu „w ciemno”. Abp Piero Marini był w relacji z Janem Pawłem II jak syn wobec ojca. W przygotowywaniu ceremonii i rytuałów celebracji liturgicznych, starał się wyrażać całą teologię pontyfikatu Jana Pawła II i jego nauczanie. To jemu powierzył przygotowanie wielu najważniejszych i do dziś wspominanych celebracji liturgicznych, jak chociażby spotkanie ekumeniczne w Asyżu, czy przeproszenie za grzechy Kościoła podczas Liturgii w Koloseum. Był pierwszym ceremoniarzem papieskim, który w trakcie pełnienia tej posługi, został biskupem. Święcenia biskupie przyjął w roku 1998. W roku 2003 został arcybiskupem ad personam. Święcenia biskupie były wyrazem wielkiego uznania i zaufania ze strony Papieża, przy którym trwał – w dosłownym tego słowa znaczeniu – aż śmierci. Był obecny przy jego umieraniu.

Ekscelencjo to Twoja kolejna pielgrzymka do Krakowa, tym razem po śmierci Jana Pawła II, z którym za jego życia pielgrzymowałeś tutaj nie jeden raz. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami i że to właśnie Ty, rozkochany w pięknie i tajemnicy świętej Liturgii, będziesz uczył nas przez swoje rozważania jak celebrować Misterium Eucharystii.

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD

*** *** ***

 

W spotkaniu wzięło udział 260 osób, w tym ponad 50 kapłanów i duża grupa kleryków.

zdjęcia: L. Szura SDS i P. Wróbel SDS


galeria

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl