O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Poznaj Boga, aby poznać siebie 7-9 grudnia 2012 ...


Poznaj Boga, aby poznać siebie
Szkoła Duchowości Ojca Jordana
7-9 grudnia 2012

 

W dniach 7-9 grudnia 2012 r. odbyła się sesja formacyjna „Poznaj Boga, aby poznać siebie”. Spotkanie, które zorganizowano w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana, prowadził Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz Centrum Fomacji Duchowej w Krakowie. W czasie Eucharystii w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP miało miejsce odnowienie profesji zakonnej. Uczynili to salwatorianie zaangażowani w CFD oraz grupa sióstr służebniczek uczestniczących w sesji. W niedzielne przedpołudnie uczestnicy obejrzeli film „Biblio, ojczyzno moja”. W spotkaniu uczestniczyły 93 osoby.

Poznawanie Boga jest drogą do pełni życia. Wielkość Stwórcy odkrywamy, wczytując się w księgę stworzenia. Serce Boga poznajemy w Jego słowach zapisanych w Biblii. Spotkanie z Synem, Słowem i obrazem Ojca, staje się drogą do pogłębienia relacji z Ojcem i odkrycia wartości swojego życia – zostaliśmy odkupieni drogocenną Krwią Syna. W czasie sesji razem z sługą Bożym o. Franciszkiem Marią od Krzyża Jordanem, założycielem salwatorianów i salwatorianek, zgłębialiśmy słowa: „To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3).

=== === ===

Poznaj Boga, aby poznać siebie
- punkta do osobistej modlitwy Słowem -

Z Ewangelii wg św. Jana - 17, 1-5

„To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”.

Świadectwo ks. Pankracego Pfeiffera SDS

„Czcigodny Ojciec opowiedział mi kiedyś, że kiedy stanął na Libanie i kiedy oczy jego błądziły po Ziemi Świętej, a przed wyobraźnią przesuwały się tak liczne potrzeby religijne świata, silniej niż kiedykolwiek przyszły mu na myśl słowa Zbawiciela: «To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa» (J 17, 3). I powiedział sobie: 'Tak, Panie, to (które ma być założone) zgromadzenie powinno głosić Ciebie, o Boże, i Twojego Jednorodzonego Syna”.

I.
Ojcze,
spraw, abym poznał Ciebie i siebie

 • Zatrzymam się przy słowie, które w osobistej lekturze porusza mnie „silniej niż kiedykolwiek”. Powiążę je z innym słowem Pisma, słowem Katechizmu, nauczania papieskiego itd., które przychodzi ci na myśl.
 • „Podniósłszy oczy ku niebu”. Jezus zaprasza mnie, bym szukając odpowiedzi na pytania, kim jest Bóg i kim ja jestem spojrzał ku Ojcu, który jest w niebie. Myśląc o sobie „równam w dół” czy „równam w górę”? Pomodlę się: „Panie, pamiętasz o mnie, zajmujesz się mną, uczyniłeś mnie niewiele mniejszym od istot niebieskich, niewiele mniejszym od Boga” (por. Ps 8).
 • „Ojcze”. Powtarzając Imię, które objawia mi Jezus, będę wyrażać na modlitwie, adoracji, w krótkich aktach strzelistych, myśli mojego serca i sprawy życia.

II.
Stwórco,
odnów we mnie swoje podobieństwo

 • „Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła”. Podziękuję Bogu za wspaniałą „księgę stworzenia”, w której objawia mi Siebie.
 • Zanurzę się w spojrzeniu Stwórcy, który „widział, że było dobre,… że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. Rozważę, że Bóg wszystko stworzył dla mnie, zostałem stworzony, aby służyć Bogu, kochać Go i ofiarować Mu całe stworzenie (KKK 356).
 • Zostałem stworzony na obraz Boży, posiadam godność osoby: nie jestem tylko czymś, ale kimś (KKK 357). Podziękuję za osoby, które Bóg stawia obok mnie.
 • „Opatrzność Boża stworzyła mnie” (O. Jordan). Czy wierzę, że Bóg stale i konkretnie się o mnie troszczy? Z ufnością powierzę się Bogu moje wzrastanie, proces stawania się coraz bardziej podobnym do Niego. Poproszę o łaskę cierpliwości i dalekowzroczności.

III.
Jedyny Boże,
objaw mi mą niepowtarzalność

 • Z wiarą będę nosił w sercu słowa: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym…” (Pwt 6, 4). Z miłością będę czytać List, który Król nieba napisał do mnie, pragnąc poznawać Serce Boga w słowach Boga.
 • „Serce mówi do serca”. Wsłucham się w poruszenia mojego serca w trakcie rozważania słów Pisma Św. W Sercu Boga ukryję całą moją nędzę.
 • Od kontemplacji jednego Boga w trzech Osobach przejdę do kontemplacji wspólnoty ludzi, w której żyję, dziękując za różnorodność osób i powołań.

IV.
Prawdo,
prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań

 • Służba prawdziwemu Bogu owocuje rozkwitem życia, służenie fałszywym bożkom - destrukcją i pogrążaniem się w nicości. Rozeznam owoce mojego życia.
 • Stanę przed Jezusem z pytaniem: „co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” . Co powstrzymuje mnie przed pójściem drogą przykazania miłości? (zob. Łk 10, 25-28).
 • Poproszę o łaskę wprowadzania słów Boga w czyn, bym nie był słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieł Boga rodzących owoce życia.

V.
O, Krwi Najdroższa,
ceno mojego zbawienia!

 • „Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. Znajomość Chrystusa stanowi pośrodek, ponieważ w niej znajdujemy i Boga, i swoją nędzę” (B. Pascal). Zanurzę moją nędzę w niezgłębionym Miłosierdziu Boga.
 • „Dostrzegaj w każdym człowieku duszę nieśmiertelną, odkupioną drogocenną Krwią i nigdy nie pogardzaj człowiekiem!” (o. Jordan). W momentach kruchości, jak traktuję siebie i innych, zwłaszcza najsłabszych?
 • „Ty, dobry Jezu, wybawiłeś dusze Twoją drogocenną Krwią; a ja, którego obsypałeś dobrodziejstwami, miałbym przyglądać się temu bezczynnie?” (o. Jordan).

VI.
Dla chwały Twego Imienia
udziel mi pełni życia

 • Moje postanowienia, decyzje i czyny są motywowane względem na chwałę Bożą czy na chwałę ludzką? Przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych poproszę o łaskę życia ad maiorem Dei gloriam et salus animarum, na większą chwałę Boga i zbawienie dusz.
 • Zapytam na modlitwie: kim jestem? skąd wyszedłem? Dokąd zdążam? Przed Bogiem żyjącym, który trwa na wieki, wyrażę pragnienie pełni życia - życia wiecznego.
 • Poproszę o beatyfikację sługi Bożego, ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, wyrażając przez Bogiem pragnienia, które rodziły się i dojrzewały w czasie modlitwy Słowem w tych dniach.

oprac. Piotr Szyrszeń SDS

=== === ===

Zapraszamy do skorzystania z nagrań konferencji:

=== === === === ===

W ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana odbyły się wcześniej trzy spotkania. Przed dwoma laty była to sesja zatytułowana: „Między lękiem a ufnością” (16-18 kwietnia 2010), którą prowadził Piotr Szyrszeń SDS.

W przeddzień przeżywanego przez salwatorianów i salwatorianki Roku Ojca Jordana, w dniach 13-15 czerwca 2008 r., spotkanie pt. „Od apatii do pasji duchowej. Duchowość na nasze czasy” prowadził ks. Alessandro Pronzato.

Przed sześcioma laty postać Franciszka Marii od Krzyża ukazał ks. Michał Piela SDS, ówczesny postulator sprawy beatyfikacyjnej. Temat spotkania brzmiał: „Jak stawać się silnym pozostając słabym? Historia pięknego powołania” (13-15 X 2006).

W ostatnim czasie ukazała się drukiem w języku polskim biografia założyciela salwatorianów i salwatorianek autorstwa ks. Alessandro Pronzato - zob. Ukazała się biografia założyciela salwatorianów i salwatorianek autorstwa ks. Alessandro Pronzato: „Padre Francesco Maria Jordan. Ha preso in consegna il fuoco”.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl